Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Iванцов Леонiд Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Донецький електрометалургiйний завод"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30479040
1.4. Місцезнаходження емітента
83062, Донецьк, вулиця Iвана Ткаченко, будинок 122
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(062)389-15-28 (062)332-34-21
1.6. Електронна поштова адреса емітента
fax@istil.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій X
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям X
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду X
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття X
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду X
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року X
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття X
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів X
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів X
20. Основні відомості про ФОН X
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН X
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН X
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН X
24. Правила ФОН X
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1. Вiдомостi щодо належностi до будь-яких пiдприємств не заповнюються, тому що товариство не належить до будь-яких пiдприємств. 2. ?нформацiя про дивiденти не заповнена, тому, що дивiде6нти не виплачувалися. 3. ?формацiя про облiгацiї та iншi цiннi папери не заповнено, у зв'язку з вiдсутнiстю зареєстрованого випуску таких цiнних паперiв. 4. ?нформацiя щодо виданих сертифiкатiв не заповнена, тому що сертифiкати погашенi у зв'язку з дематерiалiзацiєю. 5. ?нформацiя щодо гарантiї третiх осiб за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнено з причини вiдсутностi такових. 6. Товариство не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Донецький електрометалургiйний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "ДЕМЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 83062
3.1.5. Область, район Ленiнський
3.1.6. Населений пункт Донецьк
3.1.7. Вулиця, будинок вулиця Iвана Ткаченко, будинок 122
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серiя А 01 №432731
3.2.2. Дата державної реєстрації 16.02.2001
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Донецької мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 392767872.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 392767872.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
3.3.2. МФО банку 300346
3.3.3. Поточний рахунок 26008010788002
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК
3.3.5. МФО банку 300346
3.3.6. Поточний рахунок 26008010788002
3.4. Основні види діяльності
24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
42.99 Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дозвiл на початок виконання робiт пiдвищенної небезпеки №1571.10.14-27.10.0 03.02.2010 Територiальне управлiння держгiдропромнагляду по Донецькiй областi 03.02.2013
Опис Отримано дозвiл на новий термiн
 
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання Серiя ОВ № 050204 16.06.2010 Державний комiтет ядерного регулювання України 16.06.2013
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується отримання нового дозволу на новий строк.
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами №1 410 137 700-44 30.07.2009 Державне управляння охорони навколишнього природного середовища в Донецькiй областi 30.07.2014
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується отримання нового дозволу на новий строк.
 
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом Серiя АГ №578475 20.07.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) 09.07.2016
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується отримання нового дозволу на новий строк.
 
Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв Серiя АГ № 501634 31.01.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України необмежений
Опис
 
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АГ № 501921 19.11.2010 Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками 05.11.2015
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується отримання нового дозволу на новий строк.
 
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання Серiя ОВ №050204 16.06.2010 Пiвденно-Схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки 16.06.2013
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї планується отримання лiцензiї на новий термiн
 
Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом Серiя АВ №416580 02.09.2010 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України необмежений
Опис Протоколом Лiцензiйної ради вiд 14.03.2012 №132 прийнято рiшення про анулювання лiцензiї
 
Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2011 роцi №13.60 16.06.2010 Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Донецькiй областi 01.01.2012
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї планується отримання нового дозволу на новий строк
 
Дозвiвл на зберiгання/використання кислоти соляної №099/09 22.10.2009 Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища у Донецькiй областi 25.06.2012
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї планується отримання нового дозволу на новий строк
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) Серiя АВ №490135 31.08.2009 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя 11.04.2012
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї планується продовження дiї лiцензiї
 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1
2
3
4
0 уповноважене рейтингове агентство 08.04.2012 0

3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння ПрАТ "ДЕМЗ"є: Загальнi збори акцiонерiв одноособово, оскiльки Товариство має одного акцiонера. Єдиний акцiонер - Компанiя "Давезе Лiмiтед" (Кiпр, м.Нiкосiя). До виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв належно: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства та затвердження звiтiв про їх виконання; - внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства; - прийняття рiшення про збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства; - обрання (призначення, затвердження) членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, строку їх повноважень, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради; - обрання (призначення, затвердження) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень; - обрання (призначення, затвердження) Генерального директора Товариства та його заступникiв та прийняття рiшення про припинення їх повноважень, у тому числi дострокове; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi будуть укладатися з Генеральним директором та його заступниками, встановлення розмiру їх винагороди, внесення змiн в iснуючi договори, їх розiрвання; - затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, рiчного звiту Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату рiчних дивiдендiв та їх розмiр, визначення порядку покриття збиткiв; - прийняття рiшення про розмiщення акцiй та викуп Товариством розмiщених ним акцiй та реалiзацiю Товариством викуплених акцiй, - прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - прийняття рiшення про змiну типу Товариства; - прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй Товариства; - прийняття рiшення щодо анулювання викуплених акцiй Товариства; - прийняття рiшення про форми iснування акцiй Товариства; - прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, звiтiв Генерального директора Товариства, звiтiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; - затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; - обрання комiсiї з припинення Товариства (лiквiдатора чи комiсiї); - прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину (укладення iстотної угоди) за поданням Наглядової ради у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - затвердження положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядову раду, Генерального директора Товариства, Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також внесення змiн до них; - прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законодавством, реорганiзацiю та лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Daveze Limited (учасник) НЕ210307 3101КiпрЛiмассолGriva Digeni 115 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Daveze Limited НЕ210307 Мiнiстерство комерцiї, промисловостi та туризму, Нiкосiя 100.000000000000
Усього 100.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 3002 осiб, - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 56 осiб, - працiвникi, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi, - фонд оплати працi 159 769,1 тис.грн. Вiдносно фонду оплати працi 2010 року фонд оплати працi 2011 року збiльшився на 51 086,5 тис.грн. Збiльшення вiдбулося з причин збiльшення об'ємiв виробництва та поновлення обтискувального виробниц

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iванцов Леонiд Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "НК ?нвест", виконавчий директор дирекцiї по управлiнню ТОВ "РЕМЗ"
6.1.8. Опис У перiод з 30.03.2010 р. по 03.06.2011 р. генеральним директром був Нугуманов Рашид Фасхiйович, у перiод з 03.06.2011 р. по 29.06.2011 р. був Нiкiташев Володимир Михайлович. Повноваження генерального директора: Генеральний директор Товариства: (i)дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях незалежно вiд форм їх власностi; (ii)керує роботою Товариства, розподiляє функцiї мiж своїми заступниками; (iii)видає накази та iншi документи, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства; (iv)приймає рiшення щодо вiдкриття та закриття банкiвських рахункiв Товариства в українськiй та iноземнiй валютi; (v)видає довiреностi, в тому числi керiвникам фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також вiддiлень Товариства; затверджує штатний розпис Товариства; (vi)призначає на посаду та звiльняє з посади Головного бухгалтера Товариства, iнших працiвникiв Товариства; (vii)встановлює порядок оплати та заохочення працiвникiв Товариства, визначає розмiри посадових окладiв працiвникiв Товариства, застосовує до працiвникiв Товариства заходи заохочення та накладення стягнення; (viii)дiє вiд iменi Товариства у всiх взаємовiдносинах iз працiвниками Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, в тому числi норм трудового права; (ix)самостiйно без довiреностi вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi правочини з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом (у тому числi угоди, якi пiдлягають ухвалi Загальними зборами акцiонерiв або Наглядової ради, укладаються за умови такого схвалення); (x)готує звiти Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства; (xi)забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради, рекомендацiй Ревiзiйної комiсiї Товариства та аудиторiв Товариства; (xii)органiзовує та забезпечує умови для проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та засiдань Наглядової ради; визначає органiзацiйну структуру Товариства; здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, що пов'язанi з дiяльнiстю Товариства та якi не вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради . Непогашеної судимостi за коорисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Краус Людмила Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ЗАТ "АВК"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи: 1) Здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства. 2) Формувати у вiдповiдностi до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi його фiнансової стiйкостi. 3) Очолювати роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, застосовуваних для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi. 4) тi iншi повноваження згiдно посадової iнструкцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Генберг Олександр Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор фiнансового департаменту ТОВ "НК ?нвест"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи: 1) Керувати роботою Ревiзiйної комiсiї Товариства i головувати на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 2) Брати участь у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) витребувати у посадових осiб Товаристваiнформацiю про дiяльнiсть Товариства в межах, передбачених Статутом Товариствата та чинним законодавством України; 4) та iншi повноваження згiдно Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за коорисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працювала за основним мiсцем роботи в ТОВ "НК ?НВЕСТ" на посадi директора фiнансового департаменту. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макаров Олександр Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник кредитного управлiння ПАТ "Альфа-Банк"
6.1.8. Опис Член Ревiзiйної комiсiї має право: 1) брати участь у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) витребувати у посадових осiб Товариства iнформацi про дiяльнiсть Товариства в межах,передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України; 3) на пiдставi довiреностi, посвiдченої в установленому законодавством України порядку, передавати повноваження iншому Члену Ревiзiйної комiсiї, у випадках неможливостi брати особисту участь у дiяльностi Ревiзiйної комiсiї; 4) та iншi повноваження згiдно Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за коорисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працювала за основним мiсцем роботи в ПАТ "Альфа-Банк" на посадi начальника кредитного управлiння. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рязанов Олег Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з економiки та фiнансiв Дирекцiї з управлiння ВАТ "ЗМЗ" ТОВ "НК ?НВЕСТ"
6.1.8. Опис Член Ревiзiйної комiсiї має право: 1) брати участь у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) витребувати у посадових осiб Товариства iнформацi про дiяльнiсть Товариства в межах,передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України; 3) на пiдставi довiреностi, посвiдченої в установленому законодавством України порядку, передавати повноваження iншому Члену Ревiзiйної комiсiї, у випадках неможливостi брати особисту участь у дiяльностi Ревiзiйної комiсiї; 4) та iншi повноваження згiдно Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за коорисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працювала за основним мiсцем роботи в ТОВ "НК ?НВЕСТ" на посадi директор з економiки та фiнансiв Дирекцiї з управлiння ВАТ "ЗМЗ". Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бабiков Олександр Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Керуючий директор iнвестицiйного департаменту ТОВ "?нвестицiйна компанiя А1"
6.1.8. Опис Член Наглядової ради має право: 1) брати участь у голосуваннi з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства i включеним до порядку денного засiдання Наглядової ради. На засiданнях Наглядової ради Товариства Член Наглядової ради має один голос; 2) виступати iнiцiатором позачергових засiдань Наглядової ради та/або iнiцiатором внесення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради; 3) бути обраним Головою Наглядової ради; 4) та iншi повноваження згiдно Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працювала за основниммiсцем роботи в ТОВ "?нвестицiйна компанiя А1" на посадi керуючого директора iнвестицiйного департаменту. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кауфман Едвард Стевен
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Керiвник блоку "Корпоративно-?нвестицiйний Банк" ПАТ "Альфа-Банк", член правлiння ПАТ "Альфа-Банк"
6.1.8. Опис Член Наглядової ради має право: 1) брати участь у голосуваннi з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства i включеним до порядку денного засiдання Наглядової ради. На засiданнях Наглядової ради Товариства Член Наглядової ради має один голос; 2) виступати iнiцiатором позачергових засiдань Наглядової ради та/або iнiцiатором внесення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради; 3) бути обраним Головою Наглядової ради; 4) та iншi повноваження згiдно Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працювала за основниммiсцем роботи в ПАТ "Альфа-Банк" (Росiя) на посадi вiце-президента. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левада Антон Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1973
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Керуючий директор ВАТ "Златоустiвський металургiйний завод"
6.1.8. Опис Член Наглядової ради має право: 1) брати участь у голосуваннi з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства i включеним до порядку денного засiдання Наглядової ради. На засiданнях Наглядової ради Товариства Член Наглядової ради має один голос; 2) виступати iнiцiатором позачергових засiдань Наглядової ради та/або iнiцiатором внесення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради; 3) бути обраним Головою Наглядової ради; 4) та iншi повноваження згiдно Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працювала за основниммiсцем роботи в ВАТ "ЗМЗ"" на посадi керуючого директора. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дружинiн Юрiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1947
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконавчий директор ЗАТ "Волга-ФЕСТ"
6.1.8. Опис Член Наглядової ради має право: 1) брати участь у голосуваннi з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства i включеним до порядку денного засiдання Наглядової ради. На засiданнях Наглядової ради Товариства Член Наглядової ради має один голос; 2) виступати iнiцiатором позачергових засiдань Наглядової ради та/або iнiцiатором внесення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради; 3) бути обраним Головою Наглядової ради; 4) та iншi повноваження згiдно Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працювала за основниммiсцем роботи в ЗАТ "Волга-ФЕСТ" на посадi виконавчого директора. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
6.1.1. Посада Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сомов Генадiй Констянтинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконавчий директор ТОВ "РЕМЗ"
6.1.8. Опис Член Наглядової ради має право: 1) брати участь у голосуваннi з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства i включеним до порядку денного засiдання Наглядової ради. На засiданнях Наглядової ради Товариства Член Наглядової ради має один голос; 2) виступати iнiцiатором позачергових засiдань Наглядової ради та/або iнiцiатором внесення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради; 3) бути обраним Головою Наглядової ради; 4) та iншi повноваження згiдно Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працювала за основниммiсцем роботи в ТОВ "РЕМЗ" на посадi керуючого директора. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Daveze Limited НЕ210307 3101 Лiмассол Griva Digeni 115 15.10.2007 392767872 100.00000000000 392767872 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
0 0 17.04.2012 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 392767872 100.00000000000 392767872 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2011
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Вiдносно Звiту генерального директора ПрАТ "ДЕМЗ" про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк та про основнi напрями дiяльностi Товариства у 2011 року, Звiту ревiзiйної комiссiї Товариства за 2010 рiк та Затвердження рiчного звiту, балансу ПрАТ "ДЕМЗ" та розподiлу прибутку та збиткiв за 2010 рiк, прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень усiх представникiв члена наглядової ради ПрАТ "ДЕМЗ", прийняття рiшення про обрання представникiв членiв наглядової ради ПрАТ "ДЕМЗ", встановлення розмiру їх винагороди, затвердження цивiльно-правових договорiв з ними, та обрання особи, уповноваженної на пiдписання цих договорiв з ними, прийняття рiшення про надання довiренiстей ново обраним представникам члену наглядової ради ПрАТ "ДЕМЗ" та обрання особи, уповноваженної на надання цих довiреностей вiд iменi акцiонера. Постановлено: 1. Затвердити Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк та про основнi напрями дiяльностi Товариства у 2011 року. 2. Затвердити Звiту ревiзiйної комiссiї Товариства за 2010 рiк. 3. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї про пiдтвердження достовiрностi даних, якi вiдображенi в балансу, звiтах про фiнансовi результати дiяльностi та фiнансово-майновий стан ПрАТ "ДЕМЗ" за 2010 рiк. 4. Рiчний звiт та баланс ПрАТ "ДЕМЗ" за 2010 рiк затвердити з урахуванням висновкiв ревiзiйної комiсiї. 5. Дивiденди за результатами дiяльностi ПрАТ "ДЕМЗ" за 2010 р. у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку не нараховувати. 6. Достроково Достроково припинити повноваження усiх представникiв единоособового акцiонера - члена наглядової ради ДЕМЗ. 7. Назначити до 16 березня 2013 року наступних представникiв единоособового акцiонера з 26 квiтня 2011 р. членами наглядової ради ДЕМЗ: 1) Леваду Антона Григоровича; 2) Сомова Генадiя КОнстантиновича; 3) Дружинiна Юрiя Васильовича; 4) Кауфмана Едварда Стiвена; 5) Бабiкова Олександра Вiкторiча; 8. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з представникамитчлена наглядової ради. 9. Уповноважити генерального директора ДЕМЗ Нугуманова Рашида Фасхiьовича на пiдписання договорiв з представниками члена наглядової ради. 10. Доручити генеральному директору ДЕМЗ надати вiд iменi акцiонера довiреностi представникам члена наглядової ради на здiйснення повноважень членiв наглядової ради ДЕМЗ.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 02.06.2011
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Вiдносно припинення повноважень генерального директора ДЕМЗ, розiрвання трудового договору з ним, призначення нового генерального дректора ДЕМЗ та затвердження умов договора з ним. Постановлено: 1. Припинити повноваження генерального директора ПрАТ "ДЕМЗ" Нугуманова Рашида Фасхiйовича, починаючи з 03 червня 2011 року; 2. Розiрвати з 03 червня 2011 р. трудовий договiр в з Нугумановим Рашидом Фасхiйовичем; 3. Призначити Нiкiташева Володимира Мiхайловича генеральним дирекором ПрАТ "ДЕМЗ", починаючи з 03 червня 2011 року строком на 3 (три) роки; 4. Затвердити умови трудового договору з генеральнiм дирекором ПрАТ "ДЕМЗ" Нiкiташевим Володимиром Михайловичем; 5. Доручити члену наглядової ради Левадi Антону Григоровичу пiдписати затверджений трудовий договiр з генеральнiм диретором ПрАТ "ДЕМЗ" Нiкiташевим Володимиром Михайловичем.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.06.2011
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Вiдносно припинення повноважень генерального директора ДЕМЗ, розiрвання трудового договору з ним, призначення нового генерального дректора ДЕМЗ та затвердження умов договора з ним. Постановлено: 1. Припинити повноваження генерального директора ПрАТ "ДЕМЗ" Нiкiташева Володимира Михайловича, починаючи з 29 червня 2011 року; 2. Розiрвати з 29 червня 2011 р. трудовий договiр вiд 03 червня 2011 р. з Нiкiташевим Володимиром Михайловичем; 3. Призначити ?ванцова Леонiда Анатолiйовича генеральним дирекором ПрАТ "ДЕМЗ", починаючи з 30 червня 2011 року строком на 3 (три) роки; 4. Затвердити умови трудового договору з генеральнiм дирекором ПрАТ "ДЕМЗ" ?ванцовим Леонiдом Анатолiйовичем; 5. Доручити члену наглядової ради Сомову Генадiю Константиновичу пiдписати затверджений трудовий договiр з генеральнiм диретором ПрАТ "ДЕМЗ" ?ванцовим Леонiдом Анатолiйовичем.
 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107м.КиївТропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ№498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності здiйснення професiйної депозитарної дiяльностi депозитарiю
Опис ПрАТ "ВДЦП" надава наступнi послугi: -вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв у бездокументарнiй формi; -обслуговування обiгу цiнних паперiв у бездокументарнiй формi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062м.Київпроспект Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ№500437
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон 0-800-500-195
Факс -
Вид діяльності страхування майна
Опис Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС" здiйснювало добровiльне страхування майна емiтента, а саме: -рухомого майна, технологiчного обладнання; -транспортних засобiв; -безперервнолитої квадратної заготiвки.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Глобус"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20448234
Місцезнаходження 01010м.КиївАндрiя Iванова, 21/17, кв. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АГ №569224
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.01.2011
Міжміський код та телефон (044) 254-53-78
Факс (044) 254-53-78
Вид діяльності страхова дiяльнiсть
Опис ТОВ "Страхове Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Глобус"надав наступнi послуги: - страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681
Місцезнаходження 08500м.Фастiвплоща Перемоги, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АБ №321547
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулування ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2005
Міжміський код та телефон (044) 471-16-15
Факс (044) 471-16-15
Вид діяльності страхова дiяльнiсть
Опис Акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя"здiйснювала обов'язкове страхування затрахованих осiб-працiвникiв вiдомчої та мiсцевої охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команД), з метою захисту їхнього життя та здоров'я пвд час виконання своїх обов'язкiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20474912
Місцезнаходження 04070м.КиєвIллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №483289
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009
Міжміський код та телефон -
Факс -
Вид діяльності страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Опис Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування" здiйснювало: -добровiльне страхування майна Емiтента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20197074
Місцезнаходження 49000м.Днiпропетровськвул.Сєрова, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2868
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата Україна
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (056) 370-3-43 (44)
Факс (056) 370-30-45
Вид діяльності надання аудиторських послуг
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" здiйснювало такi аудиторськи послуги: -проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента у перiд по 31.12.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Харакоз Костянтин Сергiйович
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2919006232
Місцезнаходження 83004м.Донецьквул. Артема, 154 "Б", кв.88
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.04.2012
Міжміський код та телефон -
Факс -
Вид діяльності не лiцензується
Опис Фiзична особоа-пiдприємець Харакоз К.С. надав наступнi юридичнi послуги: Надання Замовниковi консультацiй/рекомендацiй щодо судових справ, зокрема: - Попереднiй аналiз документiв та надання висновкiв; - Аналiз матерiалiв справ, якi знаходяться в провадженнi господарських судiв (мiсцевих, апеляцiйнiй або касацiйнiй iнстанцiї) та надання консультацiй (висновкiв) щодо вiрностi застосованоi правової позицiї та дiй представникiв Замовника протягом розгляду справ; - Консультування щодо практики дiї та практики застосування норм господарського процесуального законодавства; - Пiдготовка та аналiз (рецензування ) документiв правового характеру, якi були самостiйно пiдготованi Замовником.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01.11.2011 236/05/1/10 Донецьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000095004 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 1.000 392767872 392767872.000 100.000000000000
Опис Заяви про лiстинг не подавались.
 

11.3. Інформація про інші цінні папери

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) В 2011 р. вперше досягнуто виробництво 1 038,6 тис. тонн готової продукцiї. Завантаження електросталеплавильного виробництва склала 100%. У жовтнi 2010 року пiсля тривалого простою був запущений обтискний цех. Склад обладнання цеху дозволяє випускати прокат з такими видами термообробки, як гарт з вiдпусткою, вiдпал, нормалiзацiя. Ця продукцiя затребувана на свiтовому ринку у високотехнологiчних галузях промисловостi, автомобiлебудуваннi та суднобудуваннi. У 2011 роцi завод випустив 145,6 тис. тонн гарячекатаного прокату. Капiтальнi вкладення Реалiзовано: - Червень 2011р. Здiйснено капiталовкладення в оновлення виробничих потужностей залiзничного цеху в розмiрi 5 млн.грн. - Придбанi тепловози. - Вересень 2011р. Вiдкрито новi лабораторiї - механiчних та металографiчних випробувань. Обладнання вартiстю близько 9 млн. грн було придбано заводом ранiше, витрати на введення в експлуатацiю та навчання персоналу склали бiльше 2 млн. грн. Створено 30 нових робочих мiсць, персонал переважно сформований з молодих фахiвцiв. Лабораторiї атестованi Мiнiстерством промислової полiтики та визнанi фахiвцями одними з кращих в Українi. - Жовтень 2011р. Виконанi роботи по аерацiї 5-го прольоту електросталеплавильного цеху для полiпшення умов працi працiвникiв цеху вартiстю 1,8 млн.грн. - Листопад 2011р. Виконанi роботи з реконструкцiї бадьевого отвору електросталеплавильного цеху вартiстю 1,8 млн.грн.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом В органiзацiйну структуру приватного акцiонерного товариства "Донецький електрометалургiйний завод" входить представництво у м.Києвi. Фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має. У перiод з 01.01.2011г. по 31.12.2011г. у органiзацiйнiй структурi управлiння приватного акцiонерного товариства "Донецький електрометалургiйний завод" сталися наступнi змiни: -скорочена посада виконавчого директора та створенi посади головного iнженера та директора по виробництву; -директору по виробництву пiдпорядкованi: виробничий вiддiл, електросталеплавильний цех, обтискувальний цех, копровий цех, залiзничний цех; -головному iнженеру пiдпорядкованi: технiчний директор, якому пiдпорядкованi: технiчний вiддiл, вiддiл охорони навколишнього середовища, центральна дослiдницька лабораторiя; вiддiл головного механiка; вiддiл головного енергетика, якому пiдпорядкованi: цех виробництва енергоносiїв, цех енергетичних систем; проектно-кошторисний вiддiл; вiддiл капiтального будiвництва; вiддiл охорони труда; бюро метрологiчного забезпечення; -у складi центральної дослiдницької лабораторii створено: лабораторiю механiчних випробуваннь и металлографiчна лабораторiя; -у склад виробничого вiддiлу введена диспетчерска служба; -у дирекцiї по коммерцii скорочено: вiддiл сировини та палива, вiддiл забезпечення металлолому; створено вiддiл закупок металлолома та сировини; -бюро метрологiчного забезпечення виведено з пiдпорядкування головному iнженеру, та пiдпорядковано директору по автоматiзацii виробництва та iнформацiонним технологiям; -скорочено юридичний вiддiл та вiддiл договорної документацii i створено вiддiл правового забезпечення та договорiв, який пiдпорядковується безпосередньо генеральному директору; -центральна дослiдницька лабораторiя виведена з пiдпорядкування технiчному директору, та пiдпорядкована безпосередньо головному iнженеру; -скорочено бюро стандартiзацii, сертифiкацii та якостi вiддiлу технiчного контролю та на базi його створена служба менеджменту якостi та сертифiкацii, яка пiдпорядкована головному iнженеру; -скорочено бюро нестандартного обладнання у вiддiлi материально-технiчного постачання i створено бюро нестандартного обладнання у вiддiлi головного механiка; -скорочено бюро експлуатацii i надiйностi енергообладнання i електротехнiчна лабораторiя вiддiлу головного енергетика; створено бюро електро- i енергообладнання вiддiлу головного енергетика. -скорочено вiддiл капiтального будiвництва; -створено вiддiл ремонтiв i будiвництва пiдпорядкований головному iнженеру.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку трет'їх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На пiдприємствi в 2011 роцi використовувалася наступна методика бухгалтерського облiку: 1. Облiк i оцiнка основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювалася вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби". Класифiкацiя основних засобiв здiйснювалася по групах вiдповiдно до ст. 5 Положення (стандарту) №7. 2. До основних засобiв вiдносилися матерiальнi цiнностi, очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльш за один рiк i первинна вартiсть яких була бiльше 1000 грн. (без ПДВ). 3. Нарахування амортизацiї по основних засобах здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї. 4. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховувалася i в цiлях нарахування амортизацiї приймалася рiвною нулю. 5. Матерiальнi цiнностi з термiном корисного використання (експлуатацiї) бiльш одного року i вартiстю вiд 25 до 1000 грн. (включно, без ПДВ) вважалися малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). 6. Амортизацiя по МНМА, бiблiотечним фондам i iнвентарнiй тарi нараховувалася в першому мiсяцi використання об'єкту у розмiрi 100% його вартостi, що амортизувалася. 7. Ремонти необоротних активiв, незалежно вiд їх квалiфiкацiї (поточнi або капiтальнi), направленi на пiдтримку об'єкту в робочому станi для здобуття спочатку запланованих економiчних вигод вiд їх використання, обумовленi в п.15 П(С)БУ №7 "Основнi засоби", визнавалися витратами звiтного перiоду i враховувалися на тих рахiвницях бухгалтерського облiку, де враховувалися суми амортизацiї таких необоротних активiв. 8. Витрати на ремонти необоротних активiв, що пов'язанi з модернiзацiєю, реконструкцiєю i iншим полiпшенням об'єктiв, що наводять до збiльшення економiчних вигод в майбутньому вiдносилися на збiльшення вартостi вiдремонтованих об'єктiв. 9. Матерiальнi активи вартiстю до 25 грн. (без ПДВ) незалежно вiд термiну їх корисного використання, при передачi їх iз складу в експлуатацiю виключалися iз складу активiв (списувалися з балансу) пiдприємства на витрати перiоду без органiзацiї ведення кiлькiсного облiку по мiсцях експлуатацiї i в розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб. 10. Матерiальнi активи, використовуванi не бiльш за один рiк i вартiстю вiд 25 грн. (включно, без ПДВ), вважалися малоцiнними i швидкозношувальнимi предметами (МШП). Балансова вартiсть таких предметiв при передачi їх iз складу в експлуатацiю виключалася зi складу активiв (списувалася з балансу) пiдприємства на витрати звiтного перiоду. Здiйснювалося обов'язкове ведення кiлькiсного облiку таких предметiв по мiсцях експлуатацiї i в розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї (списання). 11. Облiк i оцiнка нематерiальних активiв здiйснювалася вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №8 "Нематерiальнi активи" для чого на пiдприємствi письмовим розпорядженням (наказом) була створена постiйно дiюча комiсiя з розгляду питань пов'язаних iз створенням i придбанням нематерiальних активiв. 12. Введення в експлуатацiю нематерiальних активiв оформлялося актами типової форми №НА-1 (затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 листопада 2004 року N 732) з обов'язковою вказiвкою в них: -назви об'єкту; -вартостi; -мiсцезнаходження; -термiну корисної експлуатацiї (але не бiльше 10 рокiв). 13. Термiн використання нематерiальних активiв визначався по кожному об'єкту окремо у момент його зарахування на баланс пiдприємства, виходячи з: -термiну використання подiбних нематерiальних активiв; -передбачуваного морального зносу, правових або подiбних обмежень вiдносно термiнiв використання i iн. чинникiв; 14. Для нематерiальних активiв був встановлений прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. 15. Для цiлей нарахування амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнювалася до нуля. 16. Якщо вартiсть витрат, пов'язаних з придбанням або створенням нематерiальних активiв не перевищувала 1000 грн. (включно, без ПДВ), то вартiсть таких витрат визнавалася витратами того звiтного перiоду, протягом якого вони були здiйсненi, без визнання таких витрат в майбутньому нематерiальними активами. 17. Облiк i оцiнка запасiв пiдприємства здiйснювалася вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №9 "Запаси". 18. Оцiнка запасiв при вiдпустцi у виробництво, продажi або iншому вибуттi здiйснювалася по методу середньозваженої собiвартостi. 19. Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗР), що входять в первинну вартiсть конкретної партiї запасiв, вiдносилися на вартiсть таких запасiв. У випадку якщо неможливо було визначити, до яких запасiв вiдносилися ТЗР, а також iншi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв, враховувалися на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв i розподiлялися в поточному мiсяцi на вартiсть матерiалiв, що поступили протягом цього мiсяця. Суму ТЗР, по яких-небудь причинах не розподiлену в поточному мiсяцi, розподiляли у вищезгаданому порядку на вартiсть матерiалiв, що поступили в наступному мiсяцi. 20. Облiк i оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснювалася вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть визнавалася активом, якщо iснувала вiрогiднiсть здобуття пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i могла бути достовiрно визначена її сума. 21. Величина резерву сумнiвних боргiв розраховувалася по методу розрахунку резерву виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. 22. Облiк i оцiнка зобов'язань здiйснювалася вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання". Зобов'язання признавалося, якщо його оцiнка могла бути достовiрно визначена i iснувала вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому унаслiдок його погашення. 23. До довгострокових зобов'язань вiдносилися: -довгостроковi кредити банкiв; -iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; -вiдстроченi податковi зобов'язання; -iншi довгостроковi зобов'язання. 24. Зобов'язання, на яке нараховувалися вiдсотки i яке пiдлягало погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, розглядалося як довгострокове зобов'язання, якщо первинний термiн погашення був бiльше дванадцяти мiсяцiв i до затвердження фiнансової звiтностi iснував договiр про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. 25. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховувалися вiдсотки, вiдображалися в балансi за їх справжньою вартiстю. Визначення справжньої вартостi залежало вiд умов i вигляду зобов'язання. 26. Поточнi зобов'язання включали: -короткостроковi кредити банкiв; -поточну заборгованiсть по довгострокових зобов'язаннях; -короткостроковi векселi виданi; -кредиторську заборгованiсть за товари, роботи i послуги; -поточну заборгованiсть по розрахунках по отриманих авансах, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках по позабюджетних платежах, по розрахунках по страхуванню, по розрахунках по оплатi працi, по розрахунках з учасниками, по внутрiшнiх розрахунках, iншi поточнi зобов'язання. 27. Поточнi зобов'язання вiдображалися в балансi по сумi погашення. 28. Витрати на виплати по лiкарняних листах по тимчасовiй втратi працездатностi за першi п'ять днiв вiдображалися на тих рахiвницях бухгалтерського облiку, на яких акумулювалося звичайне нарахування ФОП вiдповiдного працiвника. Нарахування виплат по лiкарняних листах пiсля 5 днiв здiйснювалося за рахунок коштiв фонду соцiального страхування. Нарахування виплат по лiкарняних листах здiйснювалося на базi наданого листка тимчасової непрацездатностi в мiсяцi його надання. Вказана сума компенсацiї по облiку включалася у ФОП мiсяця, в якому було вироблено таке нарахування. Нарахування виплат по тимчасовiй непрацездатностi в разi виробничого травматизму здiйснювалося за рахунок коштiв фонду соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi. 29. Виплати за невiдпрацьований час у виглядi щорiчних вiдпусток визнавалися поточними зобов'язаннями протягом звiтного перiоду i не пiдлягали накопиченню у зв'язку з рiвномiрним їх наданням. Виплати за невiдпрацьований час у виглядi днiв виконання державних обов'язкiв, донорських днiв визнавалися поточними зобов'язаннями i не пiдлягали накопиченню у зв'язку з незначнiстю цих сум. 30. Облiк i оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснювалася вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №12 "Фiнансовi iнвестицiї". 31. Облiк операцiй в iноземнiй валютi здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №21 "Вплив змiн валютних курсiв". 32. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи пiдприємства i її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснювалося вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Дохiд". 33. Дохiд признавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що обумовлювало зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу могла бути достовiрно визначена. 34. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати пiдприємства i її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснювалося вiдповiдно до Положення (стандартом) бухгалтерського облiку №16 "Витрати". 35. Витратами звiтного перiоду визнавалися або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що наводило до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу в результатi його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати могли бути достовiрнi оцiненi. 36. Витрати визнавалися витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для здобуття якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображалися у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 37. Витрати по реалiзованiй готовiй продукцiї визначалися в кiнцi мiсяця за фактичною собiвартiстю з використанням методу середньозваженої собiвартостi. 38. Списання у витрати реалiзованого товару в оптовiй торгiвлi здiйснювалося за облiковою вартiстю з використанням методу середньозваженої собiвартостi. 39. Списання витрат по виконаних роботах, наданим послугам здiйснювалося за їх фактичною собiвартiстю. 40. При виконаннi капiтальних ремонтiв i полiпшень основних засобiв використовувався позаказний метод облiку витрат i калькуляцiї собiвартостi. 41. Для основних цехiв застосовувався попередельний метод облiку i калькуляцiї виробничої собiвартостi продукцiї. 42. Облiк загальновиробничих витрат (ЗВВ) здiйснювався на рахунку "Загальновиробничi витрати" згiдно зi статтями калькуляцiї. 43. До складу адмiнiстративних витрат включалися будь-якi витрати загальногосподарського характеру, пов'язанi з органiзацiєю i забезпеченням дiяльностi всього пiдприємства. 44. До витрат на збут вiдносилися всi прямi витрати, пов'язанi зi збутом продукцiї по видах витрат. 45. Витрати, якi несло пiдприємство, не пов'язанi iз забезпеченням виробничої дiяльностi, вiдносилися до складу iнших операцiйних витрат. 46. Фiнансовi витрати визнавалися витратами того звiтного перiоду, в якому вони були нарахованi. Капiталiзацiя фiнансових витрат, пов'язаних iз створенням квалiфiкацiйних активiв не здiйснювалася. 47. Фiнансовий результат вiд всiх видiв дiяльностi пiдприємства визначався щомiсячно. 48. Списання сальдо по фiнансових результатах дiяльностi пiдприємства на збiльшення (зменшення) прибутку (збитку) здiйснювалося один раз на рiк, останньою, завершальною проводкою.
Текст аудиторського висновку ЗВ?Т НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОР?В Акцiонерам Приватного Акцiонерного Товариства "Донецький електрометалургiйний завод" та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Звiт щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Донецький електрометалургiйний завод" Код ЄДРПОУ 30479040 83062 м. Донецьк, вул. ?вана Ткаченко 122 Зареєстроване 16 лютого 2001 року виконавчим комiтетом Виконавчий комiтет Донецької мiської ради, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 12661050014003973 007223 Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Донецький електрометалургiйний завод" (надалi - Товариство), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (далi - П(С)БО). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, що вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єктiв господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року , його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актiв Цей висновок пiдготовлений вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року. 1.На нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2011 року не є меншою за статутний капiтал та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 2.На нашу думку, iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2011 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей. 3.На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, щодо виконання Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно. 4.Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 5.Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потрiбують розкриття в даному аудиторському висновку. Київ, Україна 20 березня 2012 року Балченко С. О. Директор ТОВ "БДО" Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 27 листопада 2003 року, рiшення АПУ №197\2. Подовжено термiн дiї до 04 сiчня 2014 року. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО", iдентифiкацiйний код 20197074, зареєстроване 25 листопада 1997 року виконавчим комiтетом Кiровської районної Ради м. Днiпропетровська, розпорядженням № 254-ТВ, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 224 120 0000 007223, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 054327. Адреса: вул. Сєрова, буд. 4, м. Днiпропетровськ, 49000, тел. 370-30-44. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2868 вiд 23.04.2002 року. Договiр на надання аудиторських послуг № 4500004979 вiд 30 вересня 2011 р. Термiн проведення аудиту з 16.02.2012 по 12.03.2012. ЗАЯВА ПРО В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЬ КЕР?ВНИЦТВА Керiвництво Приватного Акцiонерного Товариства "Донецький електрометалургiйний завод" (далi Компанiя ) вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2011 р., її фiнансовi результати, рух грошових коштiв та змiни в капiталi, за рiк, що минув на зазначену дату у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку України Н(С)ПБО. При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: -вибiр вiдповiдної облiкової полiтики та її послiдовне застосування; -застосування обгрунтованих оцiнок i розрахункiв; -додержання вимог Н(С)ПБО, а також розкриття усiх значних вiдступiв вiд Н(С)ПБО у примiтках до фiнансової звiтностi; -пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї у майбутньому. Керiвництво, також, у межах своєї компетенцiї несе вiдповiдальнiсть за: -розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю; -застосування заходiв для забезпечення збереження активiв Компанiї; -виявлення та запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань. Керiвник Л.А. ?ванцов Головний бухгалтер Л.А. Краус 20 березня 2012 р. КОДИ Ф?НАНСОВА ЗВ?ТН?СТЬ ЗА Р?К, ЩО ЗАК?НЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2011 РОКУ Дата (рiк, мiсяць, число) 2011.12.31 Пiдприємство: Приватне акцiонерне товариство "Донецький електрометалургiйний завод" за ЄДРПОУ 30479040 Територiя: Донецька за КОАТУУ 1410137700 Органiзацiйно- правова форма господарювання: Акцiонерне товариство за КФВ Орган державного управлiння: за СПОДУ Галузь: металургiя за КОПФГ 230 Вид економiчної дiяльностi: Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв за КВЕД 27.10.0 Одиниця вимiру: тис. грн. Контрольна сума Адреса: 83062 м. Донецьк, вул. ?вана Ткаченко 122 БАЛАНС Форма № 1 на 31 грудня 2011 року Код за ДКУД 1801001 АКТИВ Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 1 2 3 4 I. НЕОБОРОТН? АКТИВИ Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 010 265 128 первiсна вартiсть 011 5 033 4 966 накопичена амортизацiя 012 (4 768) (4 838) Незавершене будiвництво 020 21 398 8 948 Основнi засоби: залишкова вартiсть 030 459 402 411 886 первiсна вартiсть 031 951 591 971 041 знос 032 (492 189 ) (559 155) Довгостроковi бiологiчнi активи: справедлива (залишкова) вартiсть 035 - - первiсна вартiсть 036 - - накопичена амортизацiя 037 - - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: - - якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 040 - - iншi фiнансовi iнвестицiї 045 4
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 2011 рiк Основними видами продукцiї, що виробляє емiтент є безперервнолита квадратна заготiвка та гарячекатана кругла заготiвка. Перспективи виробництва продукцiї: Безперервно лита заготiвка: завдяки модернизацii печi планується збiльшити рiчний обсяг виробництва на 0,2 млн.т до 1,3 млн.т. Прокат: планується прийняття високорентабельних заказiв (полосовой прокат для ветряної енергетики, осьова заготiвка), обсяг виробництва збiльшиться до 35 тис.т. Сезонний характер реалiзацiї: Щомiсячний об'єм виручки вiд реалiзацiї в 2011г. був стабiльним за винятком двох мiсяцiв (лютий, жовтень), вiдхилення вiд середньомiсячного об'єму у цей перiод склало приблизно 60%. В зимовий перiод зниження реалiзацii пов?язано з початком льодової кампанii у портах, в лiтнiй перiод збiльшення обсягу реалiзацii пов?язано зi збiльшенням попиту на металл на фонi покращення погодних умов. Доля компанiї на ринку: Нацiональному (Україна) - 3%; Регiональному (Донецька область) - 6%; Мiсцевому (м. Донецк) - 63%. Досвiд i термiн дiяльностi на ринку - 13 рокiв. Конкурентнi переваги: Донецький електрометалургiйний завод - одне з найсучаснiших металургiйних пiдприємств України з продуктивнiстю бiльше 1 млн. тон сталi в рiк. У виробництвi застосовується новiтня екологiчно чиста технологiя виплавки, позапiчної обробки i безперервного лиття сталi. Основнi виробничi агрегати: дугова сталеплавильна пiч, вакууматор, установка "пiч-кiвш", машина безперервного лиття заготiвель, виробництва iталiйської компанiї Danieli, були введенi в експлуатацiю в 1999-2000гг. На пiдприємствi дiє система менеджменту якостi мiжнародного стандарту ISО 9001:2008 (сертифiкована LLoyd's Register Quality Assurance), система екологiчного менеджменту мiжнародного стандарту ISO 14001-2004 (сертифiкована TUV NORD CERT). Однiєю з конкурентних переваг є i сприятлива iнфраструктура для транспортування готової продукцiї. 80% готової продукцiї вiдвантажується в марiупольський порт, розташований в 120км вiд заводу (доставка в порт здiйснюється автотранспортом), 15% готової продукцiї - залiзничним транспортом, 5% готової продукцiї - на пiдприємство, розташоване на прилеглiй територiї емiтента. Основними споживачами емiтетнта є країни дальнього зарубiжжя (95%) : - споживачi безперервнолитой заготiвлi : Metrus trading GmbH (Швейцарiя) Mechel trading GmbH (Швейцарiя) SC LAMINORUL SA(Румунiя) ООО "РЭМЗ"(Росiя) - пiдприємства внутрiшнього ринку - споживачi гарячекатаной заготiвлi: Mechel Service Belgium (Бельгiя) SIA MEATEX INC (Латвiя) ОАО Azenco (Азербайджан) ОАО Минский ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД (Беларусь) ООО "МЕЧЕЛ-СЕРВИС"(Росiя) ООО АВТОСПЕЦМАШ (Росiя) - пiдприємства внутрiшнього ринку Основними конкурентами ДЕМЗ є: - по безперервнолитой заготiвлi: ЗАТ "Електросталь", м. Курахово, ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Дзержинского"; - по круглiй гарячекатаной заготiвлi: ВАТ "Днепроспецсталь". ЗАО "Красный Октябрь" (Росiя) ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (Росiя) Збут продукцiї здiйснюється через компанiї-трейдери: Metrus trading GmbH (Швейцарiя); Mechel Trading AG (Швейцарiя); Mechel Service Belgium (Бельгiя). Ризики зовнiшньоекономiчної дiяльностi: - посилення валютного регулювання - митнi ризики (заходи: своєчасна сертифiкацiя продукцii, належне оформлення документiв, своєчасна оплата митних платежiв) Конкуренцiя: -будiвництво та наладка електросталеплавiльного виробництва на ТОВ "?нтерпайп Україна", ПрАТ "Донецьксталь" (заходи: пiдприємство контролює рiвень брака и покращює якiсть продукцii) Збiльшення собiвартостi: -збiльшення ринкових цiн на основнi види сировини (брухт,феросплави) (заходи: зниження залежностi вiд українських постачальникiв металобрухту) Комерцiйнi ризики: -спад попиту на товар Податкове законодавство: -вiдшкодування ПДВ. Основнi умови розрахункiв - вiдстрочка платежу, передплата, оплата за фактом реалiзацiї. Обрана полiтика фiнансування - оборотнi кошти, кредитування в банках та нефiнансових установах-нерезидентах. Показники - особливостi стану i розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент. Найменування галузi (промисловостi) - чорна металургiя. Масштаб галузi: Україна за пiдсумками роботи металургiйних пiдприємств в 2011 роцi збiльшила виробництво стали на 6,1% в порiвняннi з 2010 роком (виробництво стали в 2011г- 34,673 млн тонн), зайнявши восьме мiсце в рейтингу 64 країн ? основних свiтових виробникiв цiєї продукцiї, складеному Всесвiтньою асоцiацiєю виробникiв сталi (WSA, колишнiй Мiжнародний iнститут чавуну i сталi, IISI). Доля галузi у ВВП: 33%. Галузь забезпечує близько 40% валютних надходжень. У галузi зайнято близько 10% працездатного населення. Тому для України чорна металургiя має як найважливiше економiчне, так i соцiально-полiтичне значення. Показник прибутковостi галузi: Рентабельнiсть операцiйної дiяльностi в середньому по галузi за 2008-2011гг. склала 5,2%; - 2,3%; - 3,22%, -4,36% вiдповiдно. Доля пiдприємств, якi вiдпрацювали з прибутком в 2008-2011 рр. склала:61, 8%; 44,1%; 53,4%;25% вiдповiдно. Динамiка i циклiчнiсть попиту: Динамiка об'ємiв продажiв в галузi за 2007-2011гг.:189, 4 млрд. грн.; 141,5 млрд. грн.; 202 млрд. грн.; 157,5 млрд. грн., 196,9 млрд.грн вiдповiдно. Українська металургiя значною мiрою орiєнтована на експорт i є залежною вiд кон'юнктури зовнiшнiх ринкiв. Частка експорту в загальному об'ємi продажiв за 2007-2011гг. склала: 25,6%; 52,5%; 59%, 49% Основнi зовнiшнi ринки збуту : країни Європейської Спiльноти, Близького Сходу i Росiї. ?з-за найбiльш оптимальних транспортних витрат український метал гiдно конкурує на цих ринках. Характер i гострота конкуренцiї: Сектор української чорної металургiї представлений 15 великими пiдприємствами - металургiйними заводами i комбiнатами. На їх частку доводиться близько 98% нацiонального виробництва стали i 100% виробництва передiльного чавуну. Найбiльш великi пiдприємства на ринку України i їх доля : - ВАТ "Марiупольський металургiйний завод iм. ?ллiчя"(17%); - ВАТ "МК "Азовсталь"(16%); - ВАТ "АрселорМиттал Кривий Рiг;(15%) - ВАТ "Алчевський Металургiйний Комбiнат"(9%). - ВАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь"(9%); Товарна структура української чорної металургiї : -напiвфабрикати (квадратна i трубна заготiвля, сляби); -плоский прокат (гаряче- i холоднокатаний, з покриттям); -довгомiрний прокат (арматура, катанка, сортовий); -сировиннi матерiали. Особливостi регулювання галузi: - вiдмiна ПДВ на металобрухт; - автоматичне вiдшкодування ПДВ. Основнi постачальники, доля яких займає бiльш 10 вiдсоткiв вiд об'єму поставок: Види сировини, матерiалiв, енергоресурсiв Чавун та iнша мет.продукцiя - ТОВ "Метiнвест Україна", м.Донецьк; Брухт та вiдходи чорних металiв - ТОВ"УКР МЕТ," м.Донецьк; Експедиторськi послуги, якi пов'язанi з органiзацiєю перевезення вантажу - ТОВ "ЛЕМТРАНС",м.Донецьк; Феросплави - ТОВ ФЕРРОТОРГ, м.Донецьк; Електроенергiя - ТОВ "СЕРВ?С-?НВЕСТ",м.Донецьк; Природний газ - НАК Нафтогаз України,м.Київ Транспортно-експедиторське обслуговування, перевалка грузiв - ТОВ "Лема ФСС", м.Марiуполь; Брухт та вiдходи чорних металiв - ТОВ "ВФК "Рутекс", м.Донецьк; Брухт та вiдходи чорних металiв - ТОВ "Компанiя "Ексiм Стандарт", м.Донецьк.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Динамiка надходження та вибуття основних засобiв за 2007-2011рр. Групи основних засобiв Надiйшло за рiк, тис.грн. 2007 2008 2009 2010 2011 Земельнi дiлянки ?нвестицiйна нерухомiсть Капiтальнi витрати на полiпшення земель Будинки, споруди та передавальнi пристрої 18303 10636 671 1768 3450 Машини та обладнання 109506 11890 4717 20354 15756 Транспортнi засоби 11528 10300 2319 28 4470 ?нструменти, прилади, iнвентар (меблi) 1855 643 315 341 455 Тварини Багаторiчнi насадження ?ншi основнi засоби 1262 2 2 12 3 Бiблiотечнi фонди 31 13 12 12 8 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1066 929 176 326 459 Тимчасовi (нетитульнi) споруди Природнi ресурси ?нвентарна тара 4 1 1 Предмети прокату ?ншi необоротнi матерiальнi активи Разом 143555 34414 8212 22842 24601 Групи основних засобiв Вибуло за рiк, тис.грн. 2007 2008 2009 2010 2011 Земельнi дiлянки ?нвестицiйна нерухомiсть Капiтальнi витрати на полiпшення земель Будинки, споруди та передавальнi пристрої 6033 319 65 240 Машини та обладнання 5077 1586 1088 1146 4827 Транспортнi засоби 1233 2393 1096 634 ?нструменти, прилади, iнвентар (меблi) 70 17 143 178 168 Тварини Багаторiчнi насадження ?ншi основнi засоби Бiблiотечнi фонди 8 3 2 2 7 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 141 123 462 280 141 Тимчасовi (нетитульнi) споруди Природнi ресурси ?нвентарна тара 2 1 2 8 Предмети прокату ?ншi необоротнi матерiальнi активи Разом 12562 4443 2857 2482 5151 Проаналiзувавши динамiку надходжень та вибуття основних засобiв за перiод з 2007-2011рр. можно зробити висновки, що найбiльший обсяг надходжень спостерiгається у 2007 роцi (143 555 тис.грн), в цей перiод було введено в експлуатацiю цех виробництва енергоносiїв. У 2009 роцi на пiдприємствi спостерiгався гострий брак оборотних коштiв. Введення в експлуатацiю нових основних засобiв в цей перiод було здiйснене в основному власними силами пiдприємства i склало всього 8 212тис грн.. Спостерiгається стабiльна динамiка по оновленню основних засобiв на пiдприємствi у 2011 роцi порiвняно з 2010 роком, надходження склали вiдповiдно 24 601тис.грн, 22 842тис.грн. Збiльшення надходжень основних засобiв у 2010-2011рр.пов'язано з вводом в експлуатацiю обладнання для центральної дослiдницької лабораторiї, для розширення номенклатури дослiджень. Найбiльший об'єм по вибуттю основних засобiв доводиться на 2007 рiк (12 562 тис.грн) i пояснюється тим, що пiдприємство в цей перiод готувалося до змiни власника. У 2008 роцi вибуття основних засобiв склало 4 443тис.грн (транспортнi засоби - 2 393 тис.грн, машини та обладнання - 1 586 тис.грн). У 2009-2010рр. вибуття основних засобiв зменшилось в порiвняннi з 2009р. i склало вiдповiдно 2 857тис.грн (2009р), 2 482 (2010р.) i, також як у 2009р., бiльшою частиною вибули транспортi засоби, машини та обладнання. У 2011роцi вибуття основних засобiв склало 5 151 тис.грн, спостерiгається зростання вибуття основних засобiв у 2 рази, порiвняно з попереднiм перiодом, у зв'язку з фiзичим зношенням машин та обладнання. Значнi запланованi iнвестицiї на 2012 рiк вiдсутнi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Структура i вартiсть основних засобiв пiдприємства за станом на 31.12.2011г. представлена в таблицi, наведеної нижче. Велика частина в загальнiй структурi основних засобiв доводитися на робочi машини та обладнання. Структура основних засобiв емiтента станом на 31.12.2011р. Групи основних засобiв Залишкова вартiсть,тис.грн. Структура ОЗ,% Машини та обладнання 268786,00 грн. 65,26% Будiвлi i споруди 125590,00 грн. 30,49% Транспортнi засоби 15603,00 грн. 3,79% ?нструменти, прилади,iнвентар 1238,00 грн. 0,30% ?ншi основнi засоби 669,00 грн. 0,16% Разом 411886,00 грн. 100% Мiсцезнаходження основних засобiв за юридичною адресою пiдприємства у м.Донецьк, вул.. ?вана Ткаченка, 122 ?нформацiя стосовно планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Найменування об'єкту iнвестицiй: 1.Постiйнi лiцензii ПЗ технологичної вiзуалiзацii 2. Реконструкцiя системи газоочищення сушильного барабану ОПСМ 3.Органiзацiя в ЦВЛ лабораторiї мехiспитанiй i металографiчної лабораторiї 4.Установка промислового кондицiонера на 3-му поверсi першого заводоуправлiння 5.Заходи щодо зниження рiвня шуму вiд виробничої дiяльностi киснево-компресорної станцiї 6. Замiна комплексу газокисневих горiлок на ДСП-2 на сучаснiшi 7.ТЕО на реконструкцiю ЕСПЦ з метою виробництва 1,5 млн.т сталi на рiк з установкою дрiбносортного стану 8.Реконструкцiя систем вiдео спостереження Об?рунтування необхiдностi iнвестицiй: Забезпечення контролю за технологiчними агрегатами, природоохоронi заходи та заходи з охорони працi, удосконалення системи контролю виробництва,удосконалення процесу виробництва, обгрунтування розширення виробництва. Умови фiнансування: власнi оборотнi кошти. Строки реалiзацii: 2012-2013рр. Виконання ( вiдповiдно з порядковими номерами) : Кошторисна вартiсть, тис.грн Виконано станом на 01.01.2012р., тис.грн План на 2012р., тис.грн 1. 2018 0 2018 2. 2702 1181 1521 3. 10583 9857 726 4. 166 115 51 5. 847 394 133 6. 6000 0 300 7. 658 345 313 8. 1078 0 1078 Об?єкти оренди основних засобiв: ПрАТ "ДЕМЗ" орендатор: ПрАТ "Донецьксталь-МЗ" - оренда примiщення, ТОВ "Рiальто" - оренда примiщення , ТОВ "Стройхолодсервис" - оренда примiщення, ФЛП "Родельс М.Б." - оренда примiщення, ТОВ "Донецьквтормет" - оренда майна(Fuchs, ва ги, радiометр). ПрАТ "ДЕМЗ" орендодавець: ПрАТ "Донецьксталь-МЗ" - оренда примiщення, ПрАТ"Донецьксталь-МЗ" - оренда системы компенсацiї расходiв кисню, ПП "Донспецмонтаж" - оренда примiщення, ТОВ "Метспецпоставка" - оренда майна (погрузчик та iн..), ТОВ "Донецквтормет" -оренда основних засобiв, ТОВ ?ВМК? - оренда нежитлової будiвлi та вбудованого обладнання. Виробничi потужностi i ступень використання обладнання в 2011р. Найменування цехов i агрегатiв/дiлянок: електросталеплавильний цех - встановлена потужнiсть - 1 000 000тн, виробництво за 2011р. - 1 038 604тн, вiдсоток завантаження - 104%, в т.ч. дугова сталеплавильна пiч - встановлена потужнiсть - 1 000 000тн, виробництво за 2011р. - 1 038 604тн, вiдсоток завантаження ? 104%, машина безперервного лиття заготовок - встановлена потужнiсть - 800 000тн, виробництво за 2011р. - 877 408тн, вiдсоток завантаження - 110%, розливання на состави - встановлена потужнiсть - 350 000тн, виробництво за 2011р. - 161 196тн, вiдсоток завантаження - 46%, вакуумування - встановлена потужнiсть - 400 000тн, виробництво за 2011р. - 165 466тн, вiдсоток завантаження - 41%; обтискувальний цех - стан 950/900 - встановлена потужнiсть - 800 000тн, виробництво за 2011р.- 168 938тн, вiдсоток завантаження - 21%, обдирнi верстати - встановлена потужнiсть - 232 800тн, виробництво за 2011р. - 140 961тн, вiдсоток завантаження - 61%, закалочно-вiдпускной агрегат - встановлена потужнiсть - 80 000тн, виробництво за 2011р. - 39 765тн, вiдсоток завантаження - 50%, тунельна пiч - встановлена потужнiсть - 195 000тн, виробництво за 2011р. - 101 059тн, вiдсоток завантаження - 52%. Екологiчнi питання,якi можуть вiдобразитись на використаннi активiв: 1.На даний момент, затрати на зберiгання шлаку на територiї ПрАО "Донецьксталь" складають 7млн.грн щорiчно, при вiдмовi вiд послуг ПрАО "Донецьксталь" та розмiщеннi на сусiдських металургiйних заводах з вивезенням ж/д транспортом для пiдприємства обiйдеться у 6-8 разiв дорожче. (станом на лютий 2012р. вартiсть послуг ПрАО "Донецьксталь" - 21,45грн/т, вартiсть послуг ТОВ"СВД плюс" - 36,00грн/т, а також додатковi витрати на транспортування 117грн/год. 2.Згiдно з висновком державно-епiдемiологiчної експертизи № 05.03.02-07/63156 от 22.12.2006 г., пiдприємствам 2-го класу небезпеки дозволено знизити СЗЗ до 400м та рекомендовано обмежити потужнiсть виробництва до 1,15млн.т сталi на рiк. В умовах роботи ПрАТ "ДЕМЗ" неможливо зберегти СЗЗ 400м при зростаннi виробництва до 1,15млн.сталi на рiк. Згiдно гарантiйного листа №99 от 28.04.2006р. по вiдселенню громадян, якi проживають у двох домах. У випадку вiдселення громадян, витрати на купiвлю 2 квартир у новому будiвництвi м.Донецьк складуть приблизно 200тис.грн. 3.ПрАТ "ДЕМЗ" 30.07.09р. здобув "Дозвiл на виброс забруднюючих речовин у атмосферу стацiонарними джерелами" при умовах впровадження: -реконструкцiї системи аспiрацiї вiддiлення пiдготовки сипучих речовин ЕСПЦ(перехiдний захiд з 2004р.) -реконструкцiї системи газоочищення сушильного барабана ОПСМ(перехiдний захiд з 2007р.) -системи автоматичних пристроїв контролю утримання пилу пiсля газоочищення ДСП-2(обов?язковий захiд) -проведення iнструментальних вимiрiв на аерацiйних лiхтарях(обов?язковий захiд) При зверненнi до Управлiння екологiї Донецької областi з проханням перенести термiнiв, дозволу не отримано, а данi заходи потребують значного фiнансування. В випадку недотримання термiнiв пiдприємству загрожують штрафнi санкцiї до 3 млн.грн. та потенцiйна зупинка дiяльностi пiдприємства. В районi житлового селища спостерiгається перевищення допустимого рiвня шуму, що пов'язано з роботой нового кисневого блоку. У зв?язку з цим надходять скарги громадян в адресу Виконком Мiської ради, Управлiння екологiчної безпеки Донецької Мiської ради, санiтарно-епiдемiологiчної служби. Для наступного вирiшення цiєї проблеми необхiдно понести витрати у розмiрi 824 тис.грн для виконання робот по автоматизацiї пiдтримання тиску кисню та повiтря та перенесення точок вибросу ПРП у протилежну вiд селища сторону. Для виходу пiдприємства на виробничу потужнiсть до 1,5 млн.т сталi на рiк необхiдно запровадити додатковi заходи, для вiдповiдностi екологiчним нормам (реконструкцiя ДСП-2 з газоочищенням ГРФ, газоочищенням ГНВ-2 ДСП-1). Приблизна вартiсть проведення реконструкцiї вiдповiдно проекту "Енергосталь" складе 110млн.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень З точки зору законодавчих обмежень: Законом України "Про податок на додану вартiсть" №168/97-ВР вiд 03.04.1997г. була передбачена можливiсть платникам податку з врахуванням певних обмежень при iмпортi товарiв на митну територiю України за умови оформлення митної декларацiї видавати митним органам податковий вексель з податкового зобов'язання по ПДВ з термiном погашення на тридцятий календарний день з дня його надання органу митної служби. На жаль, аналогiчна норма вiдсутня в Податковому кодексi України, який набрав чинностi з 01.01.2011р. Лише у роздiлi ХХ "Перехiднi положення", пiдроздiл 3 визначен порядок видачi податкових векселiв на суму податкового зобов'язання по ПДВ для вiтчизняних пiдприємств суднобудiвної промисловостi. Вiдсутнiсть даної норми в Податковому кодексi України негативно позначається на фiнансове положення пiдприємства в перiод економiчної кризи, в умовах дефiциту оборотних коштiв пiдприємства. З точки зору економiчних обмежень: Забезпечення пiдприємства енергоресурсами здiйснюється через комунiкацiї iншого пiдприємства, розташованого на одному промисловому майданчику, - ПрАТ "Донецьксталь" - МЗ". Енергопостачання заводу залежить вiд взаємин мiж двома пiдприємствами, енергокомунiкацiї ПрАТ ?Донецьксталь?-МЗ? зношенi, вимагають замiни, вартiсть послуг за сумiсне використання мереж висока. Висока залежнiсть дiяльностi пiдприємства вiд ринку металобрухту: динамiка цiн i об`єми постачання впливають на ритмiчнiсть виробництва заводу.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Впродовж 2011 року були виплаченi штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) i компенсацiї за порушення законодавства, а саме: 1.Згiдно з пiдпунктом 54.3.5 пункту 54.3 статтi 54 Податкового кодексу України та вiдповiдно до пункту 123.1 статтi 123, п.127.1 ст.127, п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України та згiдно з п.п.3.4 ст.3, п.7.1 та 7.3 ст.7 Закону України вiд 22.05.2003 року №889-IV "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (зi змiнами та доповненнями), на пiдставi акта перевiрки 797/15-16-23/1-30479040 вiд 09.12.2011р. встановлено порушення п.1.6 статтi 1, п.п. 4.2.9 п.4.2 та п.п.4.3.25 п.4.3 ст.4, пункту 9.12 ст.9, п.17.1 та 17.2 ст.17 Закону України вiд 22.05.2003 року №889-IV "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (зi змiнами та доповненнями) та п.177.8 ст.177 Податкового кодексу України у зв'язку з чим ПрАТ "ДЕМЗ" збiльшено суму грошового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб у розмiрi 25366,89 грн. та визначено суму штрафних (фiнансових) санкцiй з податку з доходiв фiзичних осiб у розмiрi 4 444,13 грн. i пенi у сумi 3 146,87 грн. 2.Згiдно з пунктом 54.3 статтi 54 та пунктом 58.1 статтi 58 Податкового кодексу України та згiдно зi ст.77 Податкового кодексу України, на пiдставi акта перевiрки №797/15-16-23/1-30479040 вiд 09.12.2011р. встановлено порушення п.198.1, 198.6 ст.198, п.200.1, 200.4 ст.200 Податкового кодексу України та зменшено суму бюджетного вiдшкодування (у тому числi заявленого в рахунок зменшення податкових зобов'язань наступних перiодiв) з податку на додану вартiсть у розмiрi 188679,00 грн. та визначено суму штрафних (фiнансових) санкцiй з податку на додану вартiсть у розмiрi 6,00 грн. 3.Згiдно з пiдпунктом 54.3.2 пункту 54.3. статтi 54 Податкового кодексу України та вiдповiдно до ч.1 пункту 123.1 статтi 123, на пiдставi акта перевiрки №797/15-16-23/1-30479040 вiд 09.12.2011р. встановлено порушення вимог п.п."а" абз. 3 п.50.1 ст.50 роздiлу II, п.129.1 ст.129 Податкового кодексу України, у зв'язку з чим збiльшено суму грошового зобов'язання за платежем: надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини та визначено суму штрафних (фiнансових) санкцiй у розмiрi 23 243,76 грн. i пенi у сумi 27 835,23 грн. 4.На пiдставi акта перевiрки №797/15-16-23/1-30479040 вiд 09.12.2011р. встановлено порушення пунктiв 2.11 глави 2, та п.3.1, 3.2 глави 3 "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004р. №637, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.05р. за №40/10320 (зi змiнами та доповненнями), та на пiдставi пункту 54.3.3 пункту 54.3 статтi 54 Податкового кодексу України та вiдповiдно до абз.6 ст.1 Указу Президента України вiд 12.06.1995р. №436/95 "Про застосування штрафних санкцiй за порушення норм з регулювання обiгу готiвки" (зi змiнами та доповненнями) до ПрАТ "ДЕМЗ" застосовано суму штрафних (фiнансових) санкцiй у розмiрi 12 262,39 грн. 5.Згiдно з пiдпунктом 54.3.2 п.54.3 статтi 54 Податкового кодексу України та вiдповiдно до пункту 123.1 статтi 123 Податкового Кодексу України на пiдставi акта перевiрки №797/15-16-23/1-30479040 вiд 09.12.2011р. встановлено порушення пп.5.2.1 пункту 5.2, п.п. 5.3.2, 5.3.9 пункту 5.3 статтi 5 Закону України вiд 28.12.1994р. №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (у редакцiї Закону України вiд 22.05.1997р. №283/97-ВР iз змiнами та доповненнями), п.138.2, п.п. 139.1.9 Податкового кодексу України у зв'язку з чим збiльшено суму грошового зобов?язання за платежем: податок на прибуток пiдприємств, створених за участю iноземних iнвесторiв у розмiрi 223 436,00 грн. та визначено суму штрафних (фiнансових) санкцiй з податку на прибуток пiдприємств у розмiрi 367 650,00 грн. i пенi у сумi 29 950,46 грн. 6.На пiдставi пiдп.9 п.2 ст.28 та ст.30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" вiд 18.01.2001р. №2240-III та керуючись пiдпунктом 6 пункту 1 статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" не прийнято до залiку витрат страхувальника у сумi 2 093,92 грн. та накладено штраф 50% вiд суми не прийнятих до залiку витрат у розмiрi 1 046,96 грн. Самостiйно була нарахована сума пенi у розмiрi 55,25 грн. Таким чином, загальна сума штрафних (фiнансових) санкцiй за порушення законодавства в 2011 роцi склала 469 641,05 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Полiтика фiнансування дiяльностi емiтента заснована на отриманнi авансових платежiв вiд покупцiв у розмiрi вiд 30 до 100 % вiд суми укладених контрактiв, i так само за рахунок залучення кредитних ресурсiв в банках та нефiнансових установах - нерезидентах.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв( контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає 486 879 тис.грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя дiяльностi на наступнi роки: Перенесення електропостачання допомiжного виробництва ЕСПЦ на пiдстанцiю "?стiл-110" дозволить понизити витрати на оплату реактивної електроенергiї на 700 тис грн в мiсяць. В електросталеплавильному цеху демонтується iснуюча ДСП№1. Проводиться реконструкцiя ДСП№2 з встановленням системи пiдiгрiву металобрухту (COSS фiрми FUCHS або EPS фiрми CVS) зi збiльшенням продуктивностi до 1,3 млн. тон сталi на рiк. У розливному прольотi будується друга установка "пiч-ковш". В 4-м прольотi будується МБЛЗ№2 - блюмова або для розливання круглих заготовiк великого дiаметра, якi є напiвпродуктом для виробництва в обтискувальному цеху горячекатаного прокату замiсть розливання в злитки. Також будується термiчна пiч для регульованого охолодження з легованих марок стали. У копровому цеху встановлюються прес-ножицi №3 для пiдвищення насипної ваги металобрухту. Розширюється парк мобiльних перевантажувачiв брухту. Проводиться розширення (збiльшення) територiї копрового цеху за рахунок придбання територiї i будiвництва на нiй нового майданчика для складування металобрухту. Територiя нового майданчика повинна бути 10 - 13Га. У обтискувальному цеху встановлюється прес для горизонтальної правки прокату фiрми "Hetran". Встановлюється новий високопродуктивний бесцентрово-токарний верстат фiрми "Hetran", будується лiнiя автоматичного неруйнiвного контролю заготовок в потоцi. Демонтується стара тунельна пiч, замiсть неї встановлюється сучасна пiч для термообробки заготовок. Таким чином, виконується розвиток транспортної iнфраструктури для забезпечення збiльшеного рiвня виробництва (розширення парку локомотивiв, платформ, спецтехнiки та iн.). За рахунок застосування безперервнолитого металу замiсть злиткiв знижується брак прокату як за якiстю поверхнi, так i за внутрiшнiми дефектами (УЗК). Обтискувальний цех збiльшує виробництво високорентабельної, затребуваної на ринку продукцiї до 35000 т/мiсяць. Обсяг виробленої продукцiї збiльшується до рiвня 1,3 млн. т на рiк за рiдкої сталi. Сортамент продукцiї i ринки збуту iстотно розширюються за рахунок освоєння нових марок сталi (у тому числi легованих, пiдшипникових, осьової заготовки, заготiвлi для якiрних ланцюгiв, смугового прокату для вiтряної енергетики та iн.). Усувається залежнiсть вiд iснуючих ринкiв, так як з'являються новi. Конкурентоспроможнiсть продукцiї iстотно пiдвищується за рахунок розширення сортаменту продукцiї, зниження собiвартостi та пiдвищення якостi. Орiєнтовнi витрати складають 59,7 млн. USD з термiном виконання робiт?2 роки.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Полiтика пiдприємства вiдносно дослiджень та розробок регламентується стандартом пiдприємства СТП 73И-7.3-01-2010 "Система менеджмента якостi. Органiзацiя технологiчної пiдготовки виробництва". Основною метою органiзацiї технологiчної пiдготовки виробництва є забезпечення готовностi виробництва, пiдроздiлiв та засобiв пiдприємства до виготовлення металопродукцiї запланованого рiвня якостi у заданих масштабах виробництва. Пiдготовка та проведення дослiдних, дослiдно-експерементальних, науково-дослiдних робiт, їх впровадження у виробництво є складовою частиною технологiчної пiдготовки виробництва. Основними завданнями технологiчної пiдготовки виробництва є: - розробка технологiчної документацiї; - пiдготовка та проведення робiт за оцiнкою рiвня технологiї; - пiдготовка та проведення робiт по освоєнню нових видiв металопродукцiї, нової технологiї; - розробка системи по забезпеченню стабiльностi показникiв якостi, заснованої на строгому дотриманнi технологiчної дисциплiни, ритмiчностi та високої культури виробництва; - вдосконалення тих, що iснують, та розробка нових методiв лабораторного контролю виробництва на основi використання сучасних досягнень науки та технiки для здобуття достовiрних та точних результатiв; - проведення дослiдних, дослiдно-експерементальних, науково-дослiдних робiт, їх впровадження у виробництво. У 2011р. витрати на науково-технiчнi розробки iз залученням стороннiх органiзацiй склали 27 867,80 грн. з ПДВ.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У 2011 роцi приватним акцiонерним товариством "Донецький електрометалургiйний завод" було пред'явлено 4 позовних заяви - на суму 4 846 682,57 грн. У 2011 роцi позовна робота пiдприємства здiйснювалася за наступними напрямками: 1) Позов до ТОВ "Сталкер" про стягнення заборгованностi та пенi за несвоечане повернення грошових коштiв на суму 912724,02 грн. i розглядався господарським судом Донецької областi.Рiшенням господарського суду Донецької областi позов задоволено частково на суму 844454 грн. 2) Зустрiчний позов до ПП "Вугледаренергоплюс" про стягнення штрафу за постачання неякiсної продукцiї та стягнення збиткiв на суму 55580,00 грн. i розглядався господарським судом Донецької областi. Рiшенням господарського суду Донецької областi у задоволеннi зустрiчного позову вiдмовлено, судом апеляцiйної iнстанцiї рiшення господарського суду Донецької областi залишено в силi, скарга ПрАТ "ДЕМЗ" - без задоволення. Ухвалою Висшего господарського суду Українi рiшення рiшення обох iнстанцiй залишено в силi, касацiйна скарга - без задоволення. 3) Визнання недiйсними податкових повiдомлень-решнь - 2 позови було заявлено до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками подакiв ку м.Донецьку (СДП? по поботi з ВПП у м.Донецьку) на суму 3878378,22 грн. i розглядалися в Донецькому окружному адмiнiстративному судi. Позов до СДП? по роботi з ВПП у м.Донецьку на суму 3705305,47 грн. задоволено у повному обсязi. У задоволенi позову до СДП? по роботi з ВПП у м.Донецьку на суму 173072,75 грн. ПрАТ "ДЕМЗ" вiдмовлено. У 2011 роцi до приватного акцiонерного товариства "Донецький електрометалургiйний завод" було пред'явлено 7 позовiв - на суму 1 532 278,29 грн. Два позови на суму 245147,72 грн. вiдкликанi позивачем, розгляд справ припинено. Позов ПАТ "Донецький металургiйний завод" на суму 805405,73 грн. розглядався господарським судом Донецької областi i задоволен частково на суму 524621,93 грн. Судом апеляцiйної iнстанцiї рiшення господарського суду Донецької областi залишено в силi, скарга ПрАТ "ДЕМЗ" - без задоволення. Ухвалою Висшего господарського суду Українi рiшення рiшення обох iнстанцiй залишено в силi, касацiйна скарга - без задоволення.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Результати роботи ПрАТ ДЕМЗ: - обсяги виробництва за останнi 3 роки: склали 527 669тн(2009р.), 802 503тн(2010р.), 1 038 603тн(2011р.). По виробництву спостерiгається динамiка збiльшення використання виробничої потужностi заводу, прирiст склав 1,52 та 1,29 вiдповiдно. У 2011 пiдприємство вийшло на докризовий рiвень виробництва. - обсяги та доходи вiд реализацii металопродукцii за останнi 3 роки: (588188тн, 1 732 193тис.грн)- 2009р., (785683тн,3 088 585тис.грн)-2010р., (998357тн,5 383 902тис.грн)-2011р.. Вiдповiдно зростанню обсягiв виробництва спостерiгається збiльшення обсягiв реалiзацiї. Розглядаючи динамiку середньої цiни реализацii металопродукцii можна вiдмiтити позитивну динамiку к зростанню бiльш дорожчих номенклатур у структурi продажу, що дозволяє пiдприємству здобувати бiльше доходу. - фiнансовий результат за останнi 3 роки: спостерiгається негативна динамiка по показнику рентабельностi продукцii, за период з 2009 по 2011рр., рентабельнiсть вiдповiдно склала 7%(2009р.),7%(2010р.),3%(2011р.). Основною причиною, що сприяла зниженню прибутковостi є рiзниця мiж темпами зростання цiн на сировину ( металобрухт), що призвело до значного зростання собiвартостi продукцii, та цiнами на металопродукцiю. Аналiз фiнансового стану ПрАТ ДЕМЗ: на пiдставi коефiцiєнтiв, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть пiдприємства, розрахованих по даним фiнансової звiтностi за останнi 3 роки можна зробити наступнi висновки: - коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi за останнi 3 роки склав: 0,01(2009р.), 0,07(2010р.), 0,05(2011р.), що вiдображає негативну динамiку вiдносно можливостi пiдприємства виконувати свої поточнi зобов?язання за рахунок лiквiдних активiв(грошовi кошти). У 2011 роцi пiдприємство, в разi необхiдностi, може миттєво покрити 5% своєї короткострокової заборгованостi. - коефiцiєнт загальної лiквiдностi за останнi 3 роки склав: 1,87(2009р.), 1,71(2010р.), 1,08(2011р.), що вiдображає негативну динамiку вiдносно можливостi пiдприємства розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами за рахунок своїх оборотних коштiв. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов?язань пiдприємство має 1,08 гривнi поточних активiв. - коефiцiєнт автономii за останнi 3 роки склав: 0,36(2009р.), 0,31(2010р.), 0,21(2011р.), що вiдображає негативну динамiку вiдносно залежностi фiнансового стану пiдприємства вiд позикових коштiв. Пiдприємство вiдчуває залежнiсть вiд запозичених коштiв. - коефiцiєнт фiнансування за останнi 3 роки склав: 1,77(2009р.), 2,28(2010р.), 3,82(2011р.), що вiдображає негативну динамiку вiдносно залежностi пiдприємства вiд залучених коштiв. Пiдприємство вiдчуває суттєву залежнiсть вiд залучених коштiв, ця залежнiсть за звiтнiй перiод збiльшилась. - коефiцiєнт ефективностi використання активiв за останнi 3 роки склав: -0,0036(2009р.), -0,01(2010р.), -0,02(2011р.), що вiдображає негативну динамiку вiдносно ефективностi використання активiв пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про те, що на кiнець року пiдприємство з однiєї гривнi активiв одержувало 0,02 гривнi збитку.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 459143.600 411660.000 3143.000 7117.000 462286.600 418777.000
будівлі та споруди 133341.000 125577.000 3138.100 2522.400 136479.100 128099.400
машини та обладнання 306243.000 268573.000 0.000 4590.000 306243.000 273163.000
транспортні засоби 16696.000 15603.000 0.000 0.000 16696.000 15603.000
інші 2863.600 1907.000 4.900 4.600 2868.500 1911.600
2. Невиробничого призначення: 258.400 226.000 0.000 0.000 258.400 226.000
будівлі та споруди 0.000 13.000 0.000 0.000 0.000 13.000
машини та обладнання 258.000 213.000 0.000 0.000 258.000 213.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400
Усього 459402.000 411886.000 3143.000 7117.000 462545.000 419003.000
Опис 1. Облiк i оцiнка основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основна засоби". Класифiкацiя основних засобiв здiйснюється по групах вiдповiдно до ст. 5 Положення (стандарту) №7. 2. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi цiнностi, очiкуваний термiн корисного використовування (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первинна вартiсть яких бiльше 1000 грн. без ПДВ (наказ по пiдприємству вiд 29.04.2003 року №55 з змiнами i доповненнями). 3. Нарахування амортизацiї по основних засобах з 01.01.2007р. здiйснюється з застосуванням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї. 4. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховується i в цiлях нарахування амортизацiї приймається рiвнiй нулю. 5. Ремонти необоротних активiв, незалежно вiд їх квалiфiкацiї (поточнi або капiтальнi), направленi на пiдтримку об'єкту у робочому станi для отримання спочатку запланованих економiчних вигiд вiд їх використовування, обумовленi в п.15 П(С)БО №7 "Основна засоби", признаються витратами звiтного перiоду i ураховуються на тих рахiвницях бухгалтерського облiку, де ураховуються суми амортизацiї таких необоротних активiв. 6. Витрати на ремонти необоротних активiв, пов'язанi з модернiзацiєю, реконструкцiєю i iншим полiпшенням об'єктiв, що приводять до збiльшення економiчних вигод в майбутньому вiдносяться на збiльшення вартостi вiдремонтованих об'єктiв. 7. На балансу пiдприємства на протязi 2011 року облiковуються власнi основна засоби, класифiкацiя, облiк та оцiнка яких проведена згiдно до П(С)БО №7. 8. Крiм власних основних засобiв пiдприємство має орендованi основнi засоби, на кiнець звiтного перiоду вартiсть яких складає 7117,0 тис. грн. 9. Пiдприємство має основна засоби, переданi в оперативну оренду. На кiнець звiтного перiоду їх первiсна вартiсть складає 2223,0 тис. грн., знос - 1346,0 тис. грн. 10. Пiдприємство має основнi засоби, одержанi за фiнансовою орендою. На кiнець звiтного перiоду їх первiсна вартiсть складає 455,0 тис. грн., знос - 196,0 тис. грн. 11. Вартiсть основних засобiв, яка надiйшли у 2011 роцi склала 24601,0 тис. грн. 12. Первiсна вартiсть основних засобiв, якi вибули у 2011 роцi, складає 5151,0 тис. грн., а сума зносу 1391,0 тис. грн. 13. Сума нарахованої амортизацiї за 2011 рiк склала 68357,0 тис. грн. 14. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв склала 393865,0 тис. грн. 15. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основнiх засобiв склала 20555,0 тис.грн. 16. Переоцiнка основних засобiв не вiдбувалась. 17. Iнвентаризацiя основних засобiв та iншiх необоротних матерiальних активiв зроблена станом на 01.11.2011р.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 456874.000 623033.000
Статутний капітал (тис. грн.) 392768.000 392768.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 392768.000 392768.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв АТ в 2010 i в 2011 роках здiйснювався вiдповiдно до "Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Данi рекомендацiї можуть застосовуватися для розрахунку вартостi чистих активiв для їх порiвняння з розмiром статутного капiталу в цiлях реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема п. 3: ?Якщо пiсля закiнчення другого i кожного подальшого фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться менше статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни в статут в установленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає менше мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Пiд вартiстю чистих активi акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов?язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. №87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. №396/3689. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються: 1. Необоротнi активи (код рядка балансу форми №1, далi - р.): - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 010; - незавершенi капiтальнi iнвестицiї р. 020; - основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 030; - довгостроковi бiологiчнi активи (справедлива (залишкова) вартiсть) р. 035; - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї р. 040; - iншi фiнансовi iнвестицiї р. 045; - довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 050; - справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi р. 055; - iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи р. 060 + р.070; - гудвiл р. 065; - гудвiл при консолiдацiї р. 075. 2. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): - запаси p.100, 110, 120,130,140; - векселi одержанi р. 150; - дебiторська заборгованiсть р. 160, 170, 180, 190, 200, 210; - поточнi фiнансовi iнвестицiї р. 220; - грошовi кошти та їх еквiваленти р. 230, 240; - iншi оборотнi активи р. 250. 3. Витрати майбутнiх перiодiв р. 270. 4. Необоротнi активи та групи вибуття р.275. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 5. Забезпечення наступних виплат i платежiв р. 430; 6. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 460, 470; 7. Поточнi зобов'язання, в т.ч. - короткостроковi кредити банкiв р. 500; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями р. 510; - векселi виданi р. 520; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р.530; - поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв р. 540; - з бюджетом р. 550; - з позабюджетних платежiв р. 560; - зi страхування р. 570; - з оплати працi р. 580; - з учасниками р. 590; - iз внутрiшнiх розрахункiв р.600; - зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу р. 605; - iншi поточнi зобов'язання р. 610 8. Доходи майбутнiх перiодiв р. 630 Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою: Чистi активи = (1+2+3+4) - (5+6+7+8). При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується враховувати вартiсть фактичних витрат АТ на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання (р. 370 балансу) та заборгованiсть учасникiв (засновникiв) за внесками до статутного капiталу (р. 360 балансу).
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 142304.200 X X
у тому числі:  
кредити банку 22.07.2011 79898.000 8.121410000000 01.08.2012
кредити банку 27.07.2011 62406.200 11.000000000000 26.07.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 1717.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 1602135.000 X X
Усього зобов'язань X 1746156.000 X X
Опис: Довгостроковi зобов'язання. 1. Облiк i оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандартом) бухгалтерського облiку №11 ?Зобов'язання?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20. 2. Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрна визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 3. До довгострокових зобов'язань вiдносяться: - довгостроковi кредити банкiв; - iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; - вiдстроченi податковi зобов'язання; - iншi довгостроковi зобов'язання. 4. Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, розглядається як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. 5. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду зобов'язання. 6. Стаття балансу ?Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання? (рядок 450 балансу) на 31.12.2011 року зменшилася на 393428,0 тис. грн. i склала 0,0 тис. грн. У складi цiєї статтi на початок року були вiдображенi суми довгострокової заборгованостi по отриманих кредитах (позиках) вiд небанкiвських фiнансових установ (компанiї ?Faremoon Limited? та ?I-CAPITAL OVERSEAS LIMITED?) ? 393428,0 тис.грн. 7. У складi статтi ?Iншi довгостроковi зобов'язання? станом на 31.12.2011 року (рядок 470 балансу) у сумi 164649,0 тис.грн. вiдображенi: - довгостроковi зобов'язання - 76413,0 тис.грн. (кредиторська заборгованiсть за товари, яка переведена з поточної кредиторської заборгованiстi в довгостроковi зобов'язання); - зобов'язання по фiнансовiй орендi у сумi 184,0 тис.грн.; - довгостроковi зобов'язання по актуарних розрахунках ? 88052,0 тис. грн. Поточнi зобов'язання. 1.Поточнi зобов'язання включають: - короткостроковi кредити банкiв; - поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями; - короткостроковi векселi виданi; - кредиторську заборгованiсть за товари, роботи i послуги; - поточну заборгованiсть по розрахунках по отриманих авансах, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках по позабюджетних платежах, по розрахунках по страхуванню, по розрахунках з оплати працi, по розрахунках з учасниками, по внутрiшнiх розрахунках; - поточнi зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу; - iншi поточнi зобов'язання. 2. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi по сумi погашення. 3. Поточнi зобов'язання (рядок 620 балансу) на кiнець 2011 року в цiлому збiльшилися на 728876,0 тис.грн. i склали 1581507,0 тис.грн., у тому числi: - короткостроковi кредити банкiв (рядок 500 балансу) (непогашенi на 31.12.2011р.) - 142304,0 тис. грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (рядок 510 балансу) ? 108927,0 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 530 балансу) на кiнець року вiдображена у сумi 264782,0 тис.грн. 4. Поточнi зобов'язання за розрахунками складаються: - з одержаних авансiв вiд покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг (рядок 540 балансу) - 969275,0 тис. грн.; - з бюджетом по заборгованостi, строк оплати якої на дату балансу ще не настав (рядок 550 балансу) - 1717,0 тис. грн. (податок на доходи фiзичних осiб - 1463,0 тис.грн., збiр за спецiальне використання води - 254,0 тис.грн.); - зi страхування (рядок 570 балансу) - 3972,0 тис.грн.; - з оплати працi (рядок 580 балансу) - 8129,0 тис.грн. (числиться заборгованiсть, строк оплати якої на дату балансу ще не настав). 5. Iншi поточнi зобов'язання (рядок 610 балансу) у сумi 82401,0 тис. грн. складаються з розрахункiв: - по податковому кредиту з податку на додану вартiсть з виданих авансiв - 5448,0 тис. грн.; - з банкiвськими фiнансовими установами по вiдсотках за кредити - 875,0 тис. грн.; - з небанкiвськими фiнансовими установами по вiдсотках за кредити - 54411,0 тис. грн.; - заборгованнiстi по неоплаченим виконавчим листам - 126,0 тис. грн.; - з iншими кредиторами (профспiлковi внески та iншi) - 21541,0 тис. грн.; 6. Iнвентаризацiя зобов'язань зроблена станом на 01.11.2011р.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 квадратна безперервнолита заготiвка 880125 т 4274870.38 76.69 866625 т 4219934.67 77.95
2 катана заготiвка 145470 т 1269492.14 22.77 131725 т 1163967.54 21.50

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина та основнi матерiали 74.63
2 Енерговитрати 10.94
3 Допомiжнi матерiали 7.01

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
02.06.2011 08.06.2011 Зміна складу посадових осіб емітента
20.06.2011 25.06.2011 Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 3 2
2 2010 5 4
3 2009 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" положення 33-48 цього Закону про реєестрацiю акцiонерiв не поширюється на товариства, що складається з однiєї особи. Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Оскiльки акцiонер товариства складається з однiєї особи, рiшення акцiонера оформлюється шляхом пiдписання протоколу. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Призначення генерального директора Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 5
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

15

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не створювались.
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) В акцiонерному товариствi не створено спецiальної посади або вiддiлу, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): У внутрiшнiх документах акцiонерного товариства вiдсутнi будь-якi вимоги до членiв наглядової ради. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Решенням (наказом) №25/04/11 вiд 25.04.2011г. призначенi новi челни Наглядової ради.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Так Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Так Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): ?нших посадоввих осiб, якi вiдпоавiдають за зберiгання протоколiв не iснує. Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): ?ншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Ні
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Ні
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Ні Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Ні Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) Протоколом Наглядової ради №259 вiд 08.11.2011р. затверджено зовнiшнiм аудитором ТОВ "БДО"

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) ?ншi причини вiдсутнi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) ?ншi органи, якi здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) ?нших причин для проведення перевiрки ревiзiйною комiсiєю останнього разу не iснує.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть): Кредитування вiд фiнансових установ-нерезидентiв
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до ст.49 Закону Країни "Про акцiонерни товариства" вiд 17.09.2008р. перевод випуску простих iмених акцiй емiтента, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 11.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ; укажіть яким чином його оприлюднено: ?нформацiя не оприлюдгювалась, оскiльки товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
-
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
-
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
-
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
-
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
-
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
-
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
-
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
-
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
-
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
-

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Донецький електрометалургiйний завод" за ЄДРПОУ 30479040
Територія за КОАТУУ 1410137700
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 27.10.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса вул.I.Ткаченка. бул.122, м.Донецьк, 83062
Середня кількість працівників 3002
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 265 128
- первісна вартість 011 5033 4966
- накопичена амортизація 012 ( 4768 ) ( 4838 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 21398 8948
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 459402 411886
- первісна вартість 031 951591 971041
- знос 032 ( 492189 ) ( 559155 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 4 4
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 105856 71680
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 586925 492646
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 293641 273556
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 114646 74641
Готова продукція 130 237705 431195
Товари 140 0 2007
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 34849 210851
- первісна вартість 161 40396 216052
- резерв сумнівних боргів 162 ( 5547 ) ( 5201 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 611274 573500
- за виданими авансами 180 87590 55836
- з нарахованих доходів 190 12 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8693 7908
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 58590 24028
- у т.ч. в касі 231 3 3
- в іноземній валюті 240 4346 54802
Інші оборотні активи 250 2182 1472
Усього за розділом II 260 1453528 1709796
III. Витрати майбутніх періодів 270 10 649
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 2040463 2203091
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 392768 392768
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 36537 36479
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 193728 27627
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 623033 456874
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 312 61
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 312 61
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 393428 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 171059 164649
Усього за розділом III 480 564487 164649
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 142304
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 108927
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 267880 264782
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 463680 969275
- з бюджетом 550 2342 1717
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 2949 3972
- з оплати праці 580 6344 8129
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 109436 82401
Усього за розділом IV 620 852631 1581507
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2040463 2203091
Примітки Примiтки: Необоротнi активи. I. Нематерiальнi активи. 1. Облiк i оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №8 ?Нематерiальнi активи? для чого на пiдприємствi письмовим розпорядженням (наказом) створюється постiйно дiюча комiсiя по розгляду питань пов'язаних iз створенням i придбанням нематерiальних активiв. 2. Введення в експлуатацiю нематерiальних активiв оформляється актами типової форми НА-1 (затверджено Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 листопада 2004 року N 732) з обов'язковою вказiвкою в них: - назви об'єкту; - вартостi; - мiсцезнаходження; - термiну корисної експлуатацiї (але не бiльше 10 рокiв). 3. Термiн використовування нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо у момент його зарахування на баланс пiдприємства, виходячи з: -термiну використовування подiбних нематерiальних активiв; - передбачуваного морального зносу, правових або подiбних обмежень вiдносно термiнiв використовування i iншiх чинникiв. 4. Для нематерiальних активiв встановлюється прямолiнiйний метод нарахування зносу. 5. Для цiлей нарахування зносу лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля. 6. Протягом 2011 року Нематерiальнi активи зменшилися на 137,0 тис. грн. i склали 128,0 тис. грн. (рядок 010 балансу). 7. До складу цих нематерiальних активiв входить вартiсть: - права на комерцiйнi позначення ? 12,0 тис.грн.; - авторськi та сумiжнi з ними права - 116,0 тис. грн. 8. Зараховано амортизацiї за 2011 рiк у сумi 137,0 тис. грн. 9. Надходження за рiк нематерiальних активiв не було. 10. Вибуло нематерiальних активiв у 2011 роцi у сумi 67,0 тис. грн. 11. Обмеження прав власностi не вiдбувалось. 12. Оформлення у заставу нематерiальних активiв не було. 13. Переоцiнка нематерiальних активiв не вiдбувалась. 14. Iнвентаризацiя нематерiальних активiв зроблена станом на 01.11.2011р. II. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. 1. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на кiнець 2011 року зменшилася на 12450,0 тис. грн. i склала 8948,0 тис. грн. (рядок 020 балансу). До його складу входить: - вартiсть незавершеного капiтального будiвництва - 4434,0 тис. грн.; - вартiсть придбання (виготовлення) основних засобiв - 4311,0 тис. грн.; - вартiсть придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 203,0 тис. грн. III.Основнi засоби. 1. Облiк i оцiнка основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби". Класифiкацiя основних засобiв здiйснюється по групах вiдповiдно до ст. 5 Положення (стандарту) №7. 2. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi цiнностi, очiкуваний термiн корисного використовування (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первинна вартiсть яких бiльше 1000 грн. без ПДВ (наказ по пiдприємству вiд 29.04.2003 року №55 iз змiнами i доповненнями). 3. Нарахування амортизацiї по основних засобах з 01.01.2007р. здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї. 4. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховується i в цiлях нарахування амортизацiї приймається рiвнiй нулю. 5. Матерiальнi цiнностi з термiном корисного використовування (експлуатацiї) бiльше одного року i вартiстю вiд 25 до 1000 грн. (включно, без ПДВ) вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). 6. Амортизацiя по МНМА, бiблiотечним фундацiям i iнвентарнiй тарi нараховується в першому мiсяцi використовування об'єкту у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi що амортизується. 7. Ремонти необоротних активiв, незалежно вiд їх квалiфiкацiї (поточнi або капiтальнi), направленi на пiдтримку об'єкту в робочому станi для отримання спочатку запланованих економiчних вигод вiд їх використовування, обумовленi в п.15 П(С)БО №7 "Основнi засоби", признаються витратами звiтного перiоду i ураховуються на тих рахiвницях бухгалтерського облiку, де ураховуються суми амортизацiї таких необоротних активiв. 8. Витрати на ремонти необоротних активiв, пов'язанi з модернiзацiєю, реконструкцiєю i iншим полiпшенням об'єктiв, що приводить до збiльшення економiчних вигод в майбутньому вiдносяться на збiльшення вартостi вiдремонтованих об'єктiв. 9. Матерiальнi активи вартiстю до 25 грн. (без ПДВ) незалежно вiд термiну корисного використовування, при передачi їх зi складу в експлуатацiю виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) пiдприємства на витрати перiоду без органiзацiї ведення кiлькiсного облiку по мiсцях експлуатацiї i в розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб. 10. Матерiальнi активи, якi використовуються не бiльше одного року i вартiстю вiд 25 грн. (включно, без ПДВ), вважаються малоцiнними i швидкозношувальнимi предметами (МШП). Балансова вартiсть таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю виключається зi складу активiв (списується з балансу) пiдприємства на витрати звiтного перiоду. Здiйснюється обов'язкове ведення кiлькiсного облiку таких предметiв по мiсцях експлуатацiї i в розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї (списання). 11. На балансi пiдприємства на протязi 2011 року облiковуються власнi основнi засоби, класифiкацiя, облiк та оцiнка яких проведена згiдно до П(С)БО №7. Показники: На початок року На кiнець року (залишкова вартiсть) (залишкова вартiсть) 1.Будинки, споруди та передавальнi пристрої 133341,0 125590,0 2.Машини та обладнання 306501,0 268786,0 3.Транспортнi засоби 16696,0 15603,0 4. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 2068,0 1239,0 5.Iншi основнi засоби 796,0 668,0 Итого: 459402,0 411886,0 12. Крiм власних основних засобiв пiдприємство має орендованi основнi засоби, на кiнець звiтного перiоду вартiсть яких складає 7117,0 тис. грн. 13. Пiдприємство має основнi засоби, переданi в оперативну оренду. На кiнець звiтного перiоду їх первiсна вартiсть складає 2223,0 тис. грн., знос ? 1346,0 тис. грн. 14. Пiдприємство має основнi засоби, одержанi за фiнасовою орендою. На кiнець звiтного перiоду їх первiсна вартiсть складає 455,0 тис. грн., знос - 196,0 тис. грн. 15. Вартiсть основних засобiв та iншiх необоротних матерiальних активiв, якi надiйшли у 2011 роцi склала 24601,0 тис. грн. 16. Первiсна вартiсть основних засобiв та iншiх необоротних матерiальних активiв, якi вибули у 2011 роцi, складає 5151,0 тис. грн., а сума зносу 1391,0 тис. грн. 17. Сума нарахованої амортизацiї за 2011 рiк склала 68357,0 тис. грн. 18. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв склала 393865,0 тис. грн. 19. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основнiх засобiв склала 20555,0 тис.грн. 20. Переоцiнка основних засобiв не вiдбувалась. 21. Iнвентаризацiя основних засобiв та iншiх необоротних матерiальних активiв зроблена станом на 01.11.2011р. IV. ?ншi фiнансовi iнвестицiї 1.У статтi ??ншi фiнансовi iнвестицiї? (рядок 045 балансу) вiдображена сума купiвлi частки у Статутному капiталi iншого господарського товариства, яка складає 4,0 тис.грн. V. Вiдстроченi податковi активи. 1. У статтi ?Вiдстроченi податковi активи? (рядок 060 балансу) згiдно до П(С)БО № 17 ?Податок на прибуток?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000р. №353, на кiнець року вiдображена сума податку на прибуток, обчислена за ставкою 23 вiдсотка вiд суми перевищення тимчасових рiзниць, на якi буде зменшено податковий прибуток у майбутнiх перiодах у сумi 71680,0 тис. грн. Оборотнi активи. VI. Запаси. 1. Облiк i оцiнка запасiв на пiдприємствi здiйснюється згiдно до П(С)БО № 9 ?Запаси?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999р. №246, по собiвартостi, яка складається з фактичних витрат: - сум, сплачених згiдно з договором постачальнику за винятком непрямих податкiв; - транспортно-заготiвельних витрат; - iнших витрат, пов'язаних з придбанням запасiв. 2. Запаси на пiдприємствi визначалися активами, якщо: - iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням; - їх вартiсть має бути достовiрно визначена. 3. Оцiнка запасiв при вiдпустцi у виробництво, продажу або iншому вибуттi здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi; 4. Списання у витрати реалiзованого товару в оптовiй торгiвлi здiйснюється по облiковiй вартостi з використанням методу середньозваженої собiвартостi; 5. Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗВ), якi входять в первинну вартiсть конкретної партiї запасiв, вiдносяться на вартiсть таких запасiв. У випадку, якщо неможливо визначити до яких запасiв вiдносяться ТЗВ, а також iншi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв, ураховуються на окремому субрахунку облiку запасiв i розподiляються в поточному мiсяцi на вартiсть матерiалiв, що поступили цього мiсяця, по номенклатурних номерах в дiапазонi 110000-999999, окрiм номенклатурних номерiв 130000-139999, 380000-389999, 710000-729999, 210002. Суму ТЗВ, з яких-небудь причин не розподiлену в поточному мiсяцi, розподiляють у вищезгаданому порядку на вартiсть матерiалiв, що поступили в наступному мiсяцi (наказ по пiдприємству вiд 29.04.2003 року №55 iз змiнами i доповненнями). 6. Склад запасiв на 31.12.2011р. у тис. грн. Показники Балансова вартiсть на кiнець року Сировина i матерiали 162906,0 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 16714,0 Паливо 114,0 Тара i тарнi матерiали 6,0 Запаснi частини 62572,0 Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 31244,0 Незавершене виробництво 74641,0 Готова продукцiя 431195,0 Товари 2007,0 Разом: 781399,0 7. Первiсна вартiсть продукцiї виробленої на пiдприємствi у бухгалтерському облiку визначалася по фактичнiй виробничiй собiвартостi згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №16 ?Витрати?. 8. У 2011 роцi переоцiнка запасiв пiдприємством не проводилася. 9. Балансова вартiсть запасiв, оформлених у заставу на кiнець року склала 312958,0 тис.грн. VII. Векселi одержанi. 1. Заборгованiсть по векселях одержаних (рядок 150 балансу) на кiнець 2011 року склала 0,0 тис. грн. VIII. Дебiторська заборгованiсть. 1. На пiдприємствi дебiторська заборгованiсть визначається згiдно до п.5 П(С)БО №10 ?Дебiторська заборгованiсть?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999р. №237, якщо iснує iмовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i має бути достовiрно визначена її сума. 2. Величина резерву сумнiвних боргiв розраховується по методу розрахунку резерву виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. 3. Дебiторська заборгованiсть на кiнець 2011 року за строками непогашення (тис.грн.) Показники Всього До 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 216052,0 210851,0 - 973,0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7908,0 5025,0 - - 4. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визначена активом одночасно з признанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг, оцiнена по первiснiй вартостi (п.6 П(С)БО №10), включена в пiдсумок балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю та склала 210851,0 тис. грн. 5. Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi у сумi 142,0 тис.грн. 6. Заборгованiсть з пов'язаними сторонами на кiнець року склала 10320,0 тис. грн. 7. Резерв сумнiвних боргiв на 31.12.2011 р. дорiвнює 5201,0 грн. 8. Стаття ?Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом? (рядок 170 балансу) на кiнець року склала 573500,0 тис.грн., у тому числi з податку на додану вартiсть - 74485,0 тис. грн., який пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету; з податку на прибуток - 494414,0 тис. грн., з екологiчного податку ? 2661,0 тис.грн., з орендної плати за землю ? 1940,0 тис.грн. 9. У статтi балансу ?Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами? (рядок 180 балансу) на кiнець року числиться заборгованiсть у сумi 55836,0 тис. грн. 10. У статтi ?Iнша поточна дебiторська заборгованiсть? на кiнець року вiдображено 7908,0 тис. грн. (рядок 210 балансу), що менше проти початку року на 785,0 тис. грн. В складi цiєї заборгованiстi числиться поточна заборгованiсть по розрахунках по претензiях - 2883,0 тис. грн.; по розрахунках с ФСС по ТВТ ? 324,0; по разрахунках с ФСС вiд нещасних випадкiв на пiдприємствi ? 7.0 тис.грн., по розрахункам з iншими дебiторами по iнших операцiях - 4694,0 тис. грн. IX. Грошовi кошти. 1. Залишок грошових коштiв товариства на кiнець звiтного року складає в нацiональнiй валютi - 24028,0 тис. грн. (рядок 230 балансу), в iноземнiй валютi - 54802,0 тис. грн. (рядок 240 балансу). Залишки коштiв на рахунках пiдтвердженi виписками банкiв, а у касi - даними касової книжки та iнвентаризацiї. X. Iншi оборотнi активи. 1. Стаття балансу ?Iншi оборотнi активи? (рядок 250 балансу) у сумi 1472,0 тис. грн. складається з податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть з отриманих авансiв - 36,0 тис. грн., суми податкового кредиту з податку на додану вартiсть, на який пiдприємство отримало право зменшити податкове зобов'язання в майбутньому - 1436,0 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв. XI. Витрати майбутнiх перiодiв. 1. У статтi балансу ?Витрати майбутнiх перiодiв? ( рядок 270 ) на кiнець 2011 року залишки збiльшилися на 639,0 тис.грн. i склали 649,0 тис. грн., що вiдносяться до витрат на передплату по рiзних видах страхування, та витрат по роялтi. Власний капiтал. XII. Статутний капiтал. 1. Статутний капiтал сформовано з дотриманням вимог Закону України вiд 19.09.91р. № 1576-XII ?Про господарськi товариства?. 2. Розмiр статутного капiталу товариства зареєстровано у засновницьких документах, сформований у повному обсязi i складає 392767872,00 грн. (392768,0 тис.грн.) (рядок 300 балансу), що дорiвнює 392767872 шт. простих iменних акцiй вартiстю 1,00 грн. кожна. 3. Випуску акцiй власної емiсiї на протязi 2011 року не було. XIII. Iнший додатковий капiтал. 1. Iнший додатковий капiтал (рядок 330 балансу) на кiнець року складає 36479,0 тис. грн. В складi цього капiталу вiдображена: сума рiзницi курсiв валюти на дату створення Товариства (вклад у його статутний капiтал) i на дату фактичного вкладу у цей статутний капiтал шляхом придбання основних засобiв яка складає 36279,0 тис.грн.; вартiсть безоплатно отриманих необоротних активiв у сумi 200,0 тис.грн. XIV. Нерозподiлений прибуток. 1. За 2011 рiк нерозподiлений прибуток змiншився на 166101,0 тис.грн. i на кiнець року склав 27627,0 тис. грн. (рядок 350 балансу). Забезпечення наступних витрат i платежiв. XV. Цiльове фiнансування. У статтi балансу ?Цiльове фiнансування? (рядок 420 балансу) на кiнець 2011 року залишки склали 61,0 тис.грн., що вiдносятся до сумм грошової компенсацiї за невикористанi днi щорiчних вiдпусток працiвникiв, переведенних на роботу з iншого пiдприємства. Довгостроковi зобов'язання. XVI. Довгостроковi зобов'язання. 1. Облiк i оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандартом) бухгалтерського облiку №11 ?Зобов'язання?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20. 2. Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрна визначена i iснує йомовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 3. До довгострокових зобов'язань вiдносяться: - довгостроковi кредити банкiв; - iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; - вiдстроченi податковi зобов'язання; - iншi довгостроковi зобов'язання. 4. Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, розглядається як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. 5. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду зобов'язання. 6. Стаття балансу ?Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання? (рядок 450 балансу) на 31.12.2011 року зменшилася на 393428,0 тис. грн. i склала 0,0 тис. грн. У складi цiєї статтi на початок року були вiдображенi суми довгострокової заборгованостi по отриманих кредитах (позиках) вiд небанкiвських фiнансових установ (компанiї ?Faremoon Limited? та ?I-CAPITAL OVERSEAS LIMITED?) ? 393428,0 тис.грн. 7. У складi статтi ?Iншi довгостроковi зобов'язання? станом на 31.12.2011 року (рядок 470 балансу) у сумi 164649,0 тис.грн. вiдображенi: - довгостроковi зобов'язання - 76413,0 тис.грн. (кредиторська заборгованiсть за товари, яка переведена з поточної кредиторської заборгованiстi в довгостроковi зобов'язання); - зобов'язання по фiнансовiй орендi у сумi 184,0 тис.грн.; - довгостроковi зобов'язання по актуарних розрахунках ? 88052,0 тис. грн. Поточнi зобов'язання. XVII. Поточнi зобов'язання. 1. Поточнi зобов'язання включають: - короткостроковi кредити банкiв; - поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями; - короткостроковi векселi виданi; - кредиторську заборгованiсть за товари, роботи i послуги; - поточну заборгованiсть по розрахунках по отриманих авансах, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках по позабюджетних платежах, по розрахунках по страхуванню, по розрахунках з оплати працi, по розрахунках з учасниками, по внутрiшнiх розрахунках; - поточнi зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу; - iншi поточнi зобов'язання. 2. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi по сумi погашення. 3. Поточнi зобов'язання (рядок 620 балансу) на кiнець 2011 року в цiлому збiльшилися на 728876,0 тис.грн. i склали 1581507,0 тис.грн., у тому числi: - короткостроковi кредити банкiв (рядок 500 балансу) (непогашенi на 31.12.2011р.) - 142304,0 тис. грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (рядок 510 балансу) ? 108927,0 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 530 балансу) на кiнець року вiдображена у сумi 264782,0 тис.грн. 4. Поточнi зобов'язання за розрахунками складаються: - з одержаних авансiв вiд покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг (рядок 540 балансу) - 969275,0 тис. грн.; - з бюджетом по заборгованостi, строк оплати якої на дату балансу ще не настав (рядок 550 балансу) - 1717,0 тис. грн. (податок на доходи фiзичних осiб - 1463,0 тис.грн., збiр за спецiальне використання води - 254,0 тис.грн.); - зi страхування (рядок 570 балансу) - 3972,0 тис.грн.; - з оплати працi (рядок 580 балансу) - 8129,0 тис.грн. (числиться заборгованiсть, строк оплати якої на дату балансу ще не настав). 5. Iншi поточнi зобов'язання (рядок 610 балансу) у сумi 82401,0 тис. грн. складаються з розрахункiв: - по податковому кредиту з податку на додану вартiсть з виданих авансiв - 5448,0 тис. грн.; - з банкiвськими фiнансовими установами по вiдсотках за кредити - 875,0 тис. грн.; - з небанкiвськими фiнансовими установами по вiдсотках за кредити - 54411,0 тис. грн.; - заборгованнiстi по неоплаченим виконавчим листам - 126,0 тис. грн.; - з iншими кредиторами (профспiлковi внески та iншi) - 21541,0 тис. грн.; 6. Iнвентаризацiя зобов'язань зроблена станом на 01.11.2011р. XVIII. Iнформацiя про змiну даних по статтях балансу на початок 2011г. 1. Ураховуючи, що в 2011 роцi були прийнятi до облiку первиннi бухгалтерськi документи, якi вiдносяться до операцiй, що проводилися в 2010 роцi, то вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №6 ?Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах? були проведенi наступнi змiни даних по статтях балансу на початок 2011 року: Найменування статтi Код рядка Було Стало Сума змiни (гр.4 - гр.3) 1 2 3 4 5 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 289655,0 193728,0 (95927,0) ?ншi довгостроковi зобов'язання 470 76407,0 171059,0 94652,0 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 266829,0 267880,0 1051,0 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 550 2118,0 2342,0 224,0
Керівник Iванцов Леонiд Анатолiйович
Головний бухгалтер Краус Людмила Анатолiївна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5450001 3148731
Податок на додану вартість 015 56344 40127
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5393657 3108604
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 5221858 ) ( 2906688 )
Валовий:
- прибуток 050 171799 201916
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 4575481 3457815
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 77449 ) ( 80146 )
Витрати на збут 080 ( 185917 ) ( 110153 )
Інші операційні витрати 090 ( 4574975 ) ( 3475933 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 91061 ) ( 6501 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 563 807
Інші доходи 130 6814 6123
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 45399 ) ( 52330 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 2842 ) ( 773 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 131925 ) ( 52674 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 34176 ) ( 28824 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 166101 ) ( 81498 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 166101 ) ( 81498 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 5184911 2987292
Витрати на оплату праці 240 162275 110728
Відрахування на соціальні заходи 250 65782 43625
Амортизація 260 68485 67866
Інші операційни витрати 270 230338 171589
Разом 280 5711791 3381100
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Примiтки: 1. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи пiдприємства i її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 ?Дохiд?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. №290. 2. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що обумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрна визначена. 3. Доходи пiдприємства за 2011 рiк склали (тис. грн.): 3.1. Вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг без ПДВ (рядок 035) 5393657,0 3.2. Вiд iнших операцiйних доходiв (рядок 060) 4575481,0 до складу яких входять: - дохiд вiд от операцiйної оренди активiв 1273,0 - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 41701,0 - отриманi штрафи, пенi, неустойки 4597,0 - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 11316,0 - дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 4501159,0 - дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1391,0 - дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв 13605,0 - iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 439,0 3.3. Iншi фiнансовi доходи (вiдсотки отриманi) (рядок 120) 563,0 3.4. Iншi доходи (рядок 130) 6814,0 до складу яких входять: - дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 6624,0 - дохiд вiд безоплатно одержаних активiв 58,0 - дохiд вiд лiквiдацiї необоротних активiв 132,0 Всього доходiв: 9976515,0 4. З приведених даних видно, що основним джерелом одержання доходiв є доход вiд реалiзацiї виробленої пiдприємством продукцiї та вiд iнших операцiйних доходiв. 5. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати пiдприємства i її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №16 ?Витрати?, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999р. №318. 6. Витратами звiтного перiоду признаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу в результатi його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiнени. 7. Витрати признаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 8. Витрати по реалiзованiй готовiй продукцiї визначаються в кiнцi мiсяця за фактичною собiвартiстю з використанням методу середньозваженої собiвартостi. 9. Списання у витрати реалiзованого товару в оптовiй торгiвлi здiйснюється по облiковiй вартостi з використанням методу середньозваженої собiвартостi. 10. Списання витрат по виконаних роботах, наданим послугам здiйснюється за їх фактичною собiвартiстю. 11. При виконаннi капiтальних ремонтiв i полiпшень основних засобiв використовується позаказный метод облiку витрат i калькуляцiї собiвартостi. 12. Для основних цехiв застосовується попередельний метод облiку i калькуляцiї виробничої собiвартостi продукцiї. 13. При калькуляцiї собiвартостi продукцiї, робiт i послуг загальновиробничi витрати в основних цехах розподiляються по видах товарної продукцiї у складi витрат по основних передiлах цехiв. Загальновиробничi витрати в допомiжних виробництвах розподiляються таким чином: - копровий цех - у складi витрат по передiлу ?виробничi витрати? мiж видами лому, що пройшов переробку; - цех виробництва енергоносiїв - пропорцiйно основнiй заробiтнiй платi по видах калькульованої продукцiї (пар, кисень газоподiбний); - автотранспортний вiддiл, вiддiл технiчного контролю - пропорцiйно заробiтнiй платi основних виробничих робочих; - цех енергетичних систем - пропорцiйно витратам, накопиченим в звiтному перiодi по мiсцях виникнення прямих витрат цехiв (вiддiлiв) - споживачiв. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї в перiодi їх виникнення. Нормальною виробничою потужнiстю при розподiлi постiйної частини загальновиробничих витрат вважається плановий об'єм виробництва у вiдповiдному звiтному перiодi. 14. Облiк загальновиробничих витрат (ЗВВ) здiйснюється на рахунку ?Загальновиробничi витрати? згiдно статтям калькуляцiї. 15. До складу адмiнiстративних витрат включаються будь-якi витрати загальногосподарського характеру, пов'язанi з органiзацiєю i забезпеченням дiяльностi всього пiдприємства згiдно статтям адмiнiстративних витрат. 16. До витрат на збут вiдносяться всi прямi витрати, пов'язанi зi збутом продукцiї по видам витрат. 17. Витрати, якi несе пiдприємство, не пов'язанi iз забезпеченням виробничої дiяльностi, вiдносяться до складу iнших операцiйних витрат. 18. До складу фiнансових витрат включаються: - вiдсотки по фiнансових кредитах; - iншi фiнансовi витрати. 19. Фiнансовий результат вiд усiх видiв дiяльностi пiдприємства визначається щомiсячно. 20. Списання сальдо по фiнансових результатах дiяльностi пiдприємства на збiльшення (зменшення) прибутку (збитку) здiйснюється один раз на рiк, заключною проводкою. 21. Витрати пiдприємства за 2011 рiк склали (тис. грн.) : 21.1. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, робiт, послуг (рядок 040) 5221858,0 21.2. Адмiнiстративнi витрати (рядок 070) 77449,0 21.3. Витрати на збут (рядок 080) 185917,0 21.4. Iншi операцiйнi витрати (рядок 090) 4574975,0 до складу яких входять: - сплаченi штрафи, пенi, неустойки 1918,0 - сумнiвнi i безнадiйнi борги 142,0 - собiвартiсть операцiйної оренди активiв 845,0 - нестачi i втрати вiд псування цiнностей 23,0 - собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 35990,0 - витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 24907,0 - iншi витрати операцiйної дiяльностi 14709,0 - витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти 4496441,0 21.5. Фiнансовi витрати (рядок 140) 45399,0 до складу яких входять: - нарахованi вiдсотки за кредит 5815,0 - iншi фiнансовi витрати 39584,0 21.6. Iншi витрати (рядок 160) 2842,0 до складу яких входять: - витрати вiд списання необоротних активiв 2099,0 - iншi витрати (благодiйна i спонсорська допомога, та iнше) 743,0 Всього витрат: 10108440,0 22. Найбiльшу питому вагу (51,66 вiдсотка) у структурi витрат пiдприємства складає собiвартiсть реалiзованої продукцiї, робiт, послуг. 23. Питома вага адмiнiстративних витрат в загальному обсязi витрат складає 0,76 вiдсотка, витрат на збут - 1,84 вiдсотка, iншi операцiйнi витрати - 45,26 вiдсотка, фiнансових витрат - 0,45 вiдсотка та iнших витрат - 0,03 вiдсотка. 24. Таким чином, виходячи з загальних показникiв пiдприємства за 2011 рiк (доходи - 9976515,0 тис.грн., витрати - 10108440,0 тис.грн.), збиток склав 131925,0 тис. грн. 25. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi склав 34176,0 тис. грн. 26. Чистий збиток за 2011 рiк склав 166101,0 тис.грн. 27. Ураховуючи, що в 2011 роцi були прийнятi до облiку первиннi бухгалтерськi документи, якi вiдносяться до операцiй, що проводилися в 2010 роцi, то вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №6 ?Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах? були проведенi змiни даних по статтях ?Звiту про фiнансовi результати? за 2011 рiк (гр. 4 ?За попереднiй перiод?) в порiвняннi зi ?Звiтом про фiнансовi результати? за 2010 рiк (гр.3 ?За звiтний перiод?): Найменування статтi Код рядка Було Стало Сума змiни (гр.4 - гр.3) 1 2 3 4 5 (гр.3 Звiта (гр.4 Звiта за 2010 рiк) за 2011) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 2906453,0 2906688,0 235,0 Адмiнiстративнi витрати 070 80001,0 80146,0 145,0 Витрати на збут 080 110121,0 110153,0 32,0 Iншi операцiйнi витрати 090 3475294,0 3475933,0 639,0 Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 180 28600,0 28824,0 224,0 ?ншi операцiйнi витрати 270 170538,0 171589,0 1051,0
Керівник Iванцов Леонiд Анатолiйович
Головний бухгалтер Краус Людмила Анатолiївна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5126704 3835186
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 708116 463680
Повернення авансів 030 27367 7489
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 575 795
Бюджету податку на додану вартість 040 816638 251368
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 3509 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 2545 17635
Інші надходження 080 4499370 3393590
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 5698848 ) ( 3796746 )
Авансів 095 ( 52987 ) ( 87590 )
Повернення авансів 100 ( 21008 ) ( 79 )
Працівникам 105 ( 131766 ) ( 89464 )
Витрат на відрядження 110 ( 1467 ) ( 1722 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 1813 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 434593 ) ( 121417 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 70421 ) ( 44409 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 40572 ) ( 26033 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 4564565 ) ( 3536150 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 168598 264320
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 168598 264320
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 291 5019
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 12544 ) ( 15557 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -12253 -10538
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -12253 -10538
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 1024205 200743
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 1166109 ) ( 399774 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 78 ) ( 69 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -141982 -199100
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -141982 -199100
Чистий рух коштів за звітній період 400 14363 54682
Залишок коштів на початок року 410 62936 8193
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1531 61
Залишок коштів на кінець року 430 78830 62936
Примітки Примiтки: 1. Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду складається з: а) 24028,0 тис.грн. - в касi, на розрахункових та депозитних рахунках; б) 6858,0 тис.USD (54794,0 тис. грн.) - на розрахункових рахунках; в) 0,8 тис.EUR (8,0 тис. грн.) - на розрахункових рахунках. 2. В статтi iншi надходження (код рядка 080) вказанi 4 499 370,0 тис. грн.: а) 4 498 201,0 тис. грн. - надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї iноземної валюти; б) 167,0 тис. грн. - повернення невикористаних грошових коштiв, виданих на службовi вiдрядження або пiд звiт; в) 21,0 тис.грн. - вiдшкодування сум судових витрат за рiшенням суду; г) 12,0 тис. грн. - суми, що надiйшли вiд працiвникiв в рахунок часткової оплати вартостi путiвок, отриманих вiд ФСС по ТВП; д) 58,0 грн. - повернення помилково перерахованої суми за договором добровiльного медичного страхування працiвникiв; суми страхового вiдшкодування, що надiйшли, за умовами договорiв страхування; є) 94,0 тис. грн. - повернення сум переплат по заробiтнiй платi, що поступили вiд працiвникiв пiдприємства; ж) 326,0 тис. грн. - надходження, що вiдносятся до сумм грошової компенсацiї за невикористанi днi щорiчних вiдпусток працiвникiв, переведенних на роботу з iншого пiдприємства; з) 1,0 тис. грн. - сума НДФЛ отримана вiд фiзичних осiб при оплатi вартостi навчання цiх фiзичних осiб в вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних учбових закладах; i) 221,0 тис. грн. - сума повернення поворотної фiнансової допомоги; к) 9,0 тис. грн. - повернення сум ранiше перерахованих по виконавчих листах; л) 172,0 тис. грн. - сума курсових рiзниць, що виникла при купiвлi-продажу iноземної валюти; м) 88,0 тис. грн. - повернення ранiше перерахованої суми комiсiї банку при купiвлi-продажi iноземної валюти. 3. В статтi iншi витрачання (код рядка 145) вказанi 4 564 565,0 тис. грн., а саме: а) 4 493 359,0 тис. грн. - витрати при купiвлi-продажу iноземної валюти; б) 64 775,0 тис. грн. - сума сплачених вiдсоткiв за користування кредитами; в) 1 286,0 тис. грн. - сума курсових рiзниць, що виникла при купiвлi-продажу iноземної валюти; г) 1 127,0 тис. грн. - плата за розрахунково-касове обслуговування; д) 1 296,0 тис. грн. - сума, сплачена по договору добровiльного медичного страхування працiвникiв пiдприємства; є) 1 311,0 тис. грн. - сума перерахувань по виконавчих листах, що поступили на пiдприємство, для утримання заборгованостi з доходiв працiвникiв пiдприємства ; ж) 1 231,0 тис. грн. - сума перерахування профспiлкових внескiв, утриманих з доходiв працiвникiв пiдприємства; з) 153,0 тис. грн. - сума перерахованих утримань з доходiв працiвникiв пiдприємства по їх заявах вартостi комунальних послуг; i) 17,0 тис. грн. - сума оплати вартостi навчання фiзичних осiб в вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних учбових закладах; к) 10,0 тис. грн. - сума поворотної фiнансової допомоги. 4. В статтi отриманi позики (код рядка 320) вказанi 1 024 204 515,50 грн. (1 024 205,0 тис.грн.), а саме: а) кредит, отриманий по договору вiд банкiвської фiнансової установи за договором про надання кредитної лiнiї № CR 08-440/100 (4500003935) вiд 14.08.2008р. з ПАТ "ОТП Банк" на загальну суму за 2011 рiк 338 797 363,90 грн. (338 798,0 тис. грн.), у тому числi 8 428 546,16 доларiв США (67 152 358,90 грн.) и 271 645 005,00 грн. - кредитна лiнiя з максимальним лiмiтом фiнансування продовж 2011 року у розмiрi 1 376 690,19 доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй (их) валютi (ах). б) кредит, отриманий по договору вiд банкiвської фiнансової установи за договором про надання кредитної лiнiї № 66-МВ/11 (4500004942) вiд 27.07.2011р. з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" на загальну суму за 2011 рiк 378 748 990,60 грн. (378 749,0 тис. грн.), у тому числi 25 776 393,50 доларiв США (205 513 266,43 грн.) и 173 235 724,17 грн. - кредитна лiнiя з гранiчним розмiром кредиту у сумi еквiвалентної 15 000 000,00 доларiв США. в) кредит, отриманий по договору вiд банкiвської фiнансової установи за договором про надання банкiвських послуг № CR 11-114/100-4 (4500004943) вiд 22.07.2011р. з ПАТ "ОТП Банк" на загальну суму за 2011 рiк (243 131,0 тис. грн.) 30 480 000,0 доларiв США (243 131 161,00 грн.) - генеральний лiмiт дорiвнює 10 000 000,00 доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iнших валютах. г) кредит, отриманий по договору з небанкiвською фiнансовою установою Deraven Limited за кредитним договором №4500002421 вiд 28.07.2006р. з револьверною кредитною лiнiєю з лiмiтом у розмiрi 70 000 000,00 доларiв США. Загальна сума коштiв, отриманих за кредитним договором за 2011 рiк склала (63 527,0 тис. грн.) 8 000 000,00 доларiв США (63 527 000,00 грн.). 5. В статтi iншi платежi (код рядка 360) вказанi: а) 78,0 тис.грн. - сплаченi суми за договором фiнансового лiзингу. 6. Негрошових операцiй вiд iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi не було.
Керівник Iванцов Леонiд Анатолiйович
Головний бухгалтер Краус Людмила Анатолiївна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 392768 0 0 36537 0 289655 0 0 718960
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -95927 0 0 -95927
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 392768 0 0 36537 0 193728 0 0 623033
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -166101 0 0 -166101
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 -58 0 0 0 0 -58
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -58 0 -166101 0 0 -166159
Залишок на кінець року 300 392768 0 0 36479 0 27627 0 0 456874
Примітки Примiтки: 1. Кiлькiсть простих iменних акцiй (штук) - 392767872; 2. Номiнальна вартiсть акцiї (грн.) - 1.00 грн.; 3. Акцiонером Товариства є компанiя "Давезе Лiмiтед" (Кiпр, м. Нiкосiя) - 392767872 шт. акцiй (100 вiдсоткiв). 4. Данi "Звiту про власний капiтал" (Ф №4) свiдчать про зменшення власного капiталу на кiнець 2011 року на 166159,0 тис. грн. в зв'язку з одержаним збитком вiд господарської дiяльностi за звiтний рiк i змiнами в iншому додатковому капiталi. 5. Ураховуючи, що в 2011 роцi були прийнятi до облiку первиннi бухгалтерськi документи, якi вiдносяться до операцiй, що проводилися в 2010 роцi, то вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" були проведенi змiни даних по статтях фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Загальна сума такої змiни була вiдображена в "Звiтi про власний капiтал" за 2011 рiк в графi 8 по рядку 030 i склала 95927,0 тис. грн.
Керівник Iванцов Леонiд Анатолiйович
Головний бухгалтер Краус Людмила Анатолiївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 15 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 14 2
Права на об'єкти промислової властивості 040 762 759 0 0 0 0 0 3 0 0 0 762 762
Авторське право та суміжні з ним права 050 4256 4008 0 0 0 66 66 132 0 0 0 4190 4074
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 5033 4768 0 0 0 67 67 137 0 0 0 4966 4838
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 206319 72978 3450 0 0 0 0 11201 0 0 0 209769 84179 0 0 1707 1050
Машини та обладнання 130 693359 386858 15756 0 0 4827 1102 49746 0 0 0 704288 435502 0 0 152 143
Транспортні засоби 140 35715 19019 4470 0 0 0 0 5563 0 0 0 40185 24582 455 196 364 153
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 10861 8793 455 0 0 168 133 1249 0 0 0 11148 9909 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 1284 488 3 0 0 0 0 131 0 0 0 1287 619 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 107 107 8 0 0 7 7 8 0 0 0 108 108 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 3938 3938 459 0 0 141 141 459 0 0 0 4256 4256 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 8 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 951591 492189 24601 0 0 5151 1391 68357 0 0 0 971041 559155 455 196 2223 1346
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 393865
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 20555
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 7117
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 6313 4434
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 7544 4311
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 238 203
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 14095 8948
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 4 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 4 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 4
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 1273 845
Операційна курсова різниця 450 11316 24907
Реалізація інших оборотних активів 460 41701 35990
Штрафи, пені, неустойки 470 4597 1918
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 4516594 4511315
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 45341
Фінансова оренда активів 550 0 58
Інші фінансові доходи і витрати 560 563 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 6624 0
Безоплатно одержані активи 610 58 X
Списання необоротних активів 620 X 147
Інші доходи і витрати 630 132 2695
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 3
Поточний рахунок у банку 650 77772
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 1055
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 78830
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 5547 0 0 0 346 0 5201
Разом 780 5547 0 0 0 346 0 5201
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 162906 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 16714 0 0
Паливо 820 114 0 0
Тара і тарні матеріали 830 6 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 62572 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 31244 0 0
Незавершене виробництво 890 74641 0 0
Готова продукція 900 431195 0 0
Товари 910 2007 0 0
Разом 920 781399 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 312958
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 216052 210851 0 973
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 7908 5025 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 142
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 10320
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 19
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 3
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 105856
- на кінець звітного року 1225 71680
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 34176
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 34176
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 68494
Використано за рік - усього 1310 14095
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 6313
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 7782
- з них машини та обладнання 1313 5478
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Iванцов Леонiд Анатолiйович
Головний бухгалтер Краус Людмила Анатолiївна